สวดแค่ 5 นาที ชีวิตจะราบรื่นสุขสบายไม่ติดขัด

เรื่องเล่า

วันนี้ เรื่องเล่าขอนำเสนอบทสวดมนต์ที่ใช้เวลาเพียงแค่ 5 นาทีก็ได้บุญ ได้อานิสงค์มากมายส่งผลให้ชีวิตราบรื่น พบแต่สิ่งดีๆ ทำอะไรไม่ติดขัด เพราะฉะนั้นการสวดมนต์ไม่ได้เป็นเรื่องยากอีกต่อไป เพราะสามารถสวดได้ทุกเพศทุกวันตั้งแต่เด็กจ คนหนุ่มสาวไปจนถึงผู้สูงอายุ ไปเริ่มสวดกันเลย เชื่อว่าคุณทำได้ ง่ายนิดเดียว

เริ่มจาก คำบูชาพระรัตนตรัย
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะย ามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะย ามิ อิมินา สักกาเรนะ สัง ฆั ง อะภิปูชะย ามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ กราบ สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ กราบ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,สัง ฆั ง นะมามิ ฯ กราบ

คำอาราธนาศีล 5
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ว่า 3 ครั้ง ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า
พร ะองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพ ระองค์เอง โดยชอบ

บทสวดไตรสรณคมณ์
พุทธัง สะระนัง คัจ ฉ ามิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉ ามิ สัง ฆั ง สะระนัง คัจ ฉ ามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจ ฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆั ง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆั ง สะระนัง คัจฉามิ
ข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก แม้ครั้งที่ 1 แม้ครั้งที่ 2 แม้ครั้งที่ 3

คำสมาทานศีล 5
ปาณาติปาตา เ วระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ อะทินนาทานา เ วระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ
ก าเ มสุมิจ ฉาจารา เ วระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ มุสาวาทา เ วระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ
สุรา เมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เ วระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิย ามิ

คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง
อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด อะหัง นิททุ กโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความ ทุ กข์
อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มี เ ว น อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความ พย า บ าท เบี ยด เบี ยน
อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความ ทุ กข์กาย ทุ กข์ใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รั กษาตน ให้พ้นจาก ทุ ก ข์ ภั ย ทั้ง สิ้ น เทอญฯ

คำแผ่เมตตาให้แ ก่สรรพสั ตว์
สัพเพ สั ต ตา สั ต ว์ ทั้งหลายที่เป็นเพื่อน ทุ ก ข์ เกิด แ ก่ เ จ็ บ ต า ย
ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเ วรา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่ าได้มี เ ว ร แ ก่ กัน และกันเลย
อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่ าได้ พย า บ าท เบี ยด เบี ยนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่ าได้มีความ ทุ กข์กาย ทุ กข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯจงมีความสุขกาย สุขใจ รั กษาตนให้พ้นจาก ทุ กข์ ภั ย ทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

และนี่ก็เป็นหนึ่งในบทสวดมนต์ง่ายๆ สามารถสวดได้เช้า – ก่อนนอนใช้เวลาไม่นานแถมได้บุญเยอะ ลองไปสวดตามกันดูแล้วชีวิตจะดีขึ้น

ขอบคุณที่มา : postsabaidee