มีคนรู้น้อยมาก เวลาทำบุญให้ขอพรแบบนี้!

เรื่องเล่า

วันนี้ เรืองเล่า ขอแนะนำเคล็ดลับการทำบุญอย่างไรให้ได้อานิสงส์ผลบุญมากที่สุด ซึ่งเคล็ดลับนี้มีคนรู้น้อยมากจริงๆ เรื่องเล่าจึงขอนำมาแบ่งปันกัน หากลองทำตามจะส่งผลดีกับตัวเองแน่นอน ไปติดตามกันเลยว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ

Loading...

ขอบุญจากธ ร ร มทา น สังฆทาน วิหารทานนี้จงถึง

แ ก่เจ้า ก ร ร มนาย เ ว ร และผู้ปกปักรั ก ษ า ดูแล

ช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงทุ กภพทุ กภูมิ

ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าถึงพ ร ะ นิ พพาน ในชาติปัจจุบัน

หากไม่ถึงเพียงใดขอให้คำว่าไม่มี ไม่รู้ ในสิ่งที่ดีจงอย่ าได้ปรากฏแ ก่ข้าพเจ้า

ขอให้เกิดในภพภูมิเขตป ระ เท ศที่มีพ ระ พุ ท ธศ า ส น า

ประดิษฐานอย่ างมั่นคงและได้ศึกษาพ ร ะธ รร มได้

อย่ างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนว่าจะเข้าพ ระนิพพาน

ด้วยเทอญ ขอท่านพ ร ะ ย ม ร า ชจงเป็นสักขีพย าน

ในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

อย่ างหนึ่งอ ง ค์ ส ม เด็จพ ร ะสัมมา สัมพุ ท ธเ จ้ าทรงตรัสเอาไว้ว่า

“การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

เพื่อเป็นการลดวิ บ า ก ก ร ร มให้ลดลง

ให้ลด อโหสิก ร ร มก่อนแล้วแผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่

เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น มีชีวิตที่เจริญมากยิ่งขึ้นไป ”

เพียงทำตามนี้ก็เป็นการทำบุญและอธิษฐานจิตอย่ าง

ถูกหลัก ถูกต้องและส่งผลดีแ ก่ตัวท่านเองแล้ว

พร้อมกันนั้นอย่ าลืมบออกต่อบทความนี้

เพื่อเป็นการส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับคนอื่นด้วยเหมือนกัน

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆ ในการทำบุญเพียงแค่ตั้งจิต อธิษฐานตามพระคาถาที่กล่าวมาข้างต้นชีวิตดีขึ้นทันตาเห็น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องหมั่นทำความดี รักษาศีลอยู่เสมอ เพื่อเป็นการช่วยเสริมให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้นไปอีก โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน บางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ขอบคุณที่มา : horoscopedaily99

Loading...