พญ าช้างฉัททันต์ โพธิสัตว์

ตำนานพญ าช้างฉัททันต์ ในหนังสือฉัททันตชาดก ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุณีสาวรูปหนึ่ง ผู้นั่งฟังธรร มระลึกถึงอดีตชาติได้แล้วแสดงอาการเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก ว่า… กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีช้างประมาณ 8,000 เชือกมีฤทธิ์เหาะไปในอากาศได้ อาศัยสระฉันททันต์อยู่ในป่าหิมพานต์ครั้งนั้น พระโพธิ์สัตว์เกิดเป็นลูกช้างของช้างหัวหน้าโขลง มีสีขาวปลอด ปากและเท้าสีแดง เมื่อเติบโตขึ้นมีร่างกายใหญ่โตมากกว่าช้างเชือกอื่น

Read more

วังเจ้าเมืองพัทลุง แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เมืองพัทลุง

วังเจ้าเมืองพัทลุง ตั้งอยู่ที่ถนนอภัยอภิรั กษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร ในอดีตวังแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่ว่าราชการและเป็นที่พักอาศัยของเจ้าเมืองพัทลุง มีความสวยงามโดดเด่น ปัจจุบันถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด วังเจ้าเมืองพัทลุง เป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า “วังเก่า – วังใหม่” เนื่องจากประกอบด้วย “วังเก่า” และ

Read more

เขาอกทะลุ จังหวัดพัทลุง

เขาอกทะลุ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพัทลุง สำหรับการเดินทางขึ้นเขาอกทะลุคงต้องใช้ความอดทนพอสมควร เนื่องด้วยต้องเดินทางขึ้นบันไดกว่า 1,066 ขั้น เรียกได้ว่าเป็นออกกำลังกายท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ หากรู้สึกเหน็ดเหนื่อยก็สามารถหยุดพักเหนื่อยระหว่างเส้นทางเดินบริเวณจุดชมวิว ซึ่งจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถมองเห็นเขาหัวแตกและเขาชัยบุรีที่อยู่บริเวณใกล้ แม้การเดินทางครั้งนี้จะแลกมาด้วยความเหน็ตเหนื่อยแต่ถือได้ว่าคุ้มค่ากับการได้ชมบรรย ากาศทิวทัศน์ของท้องทุ่งนาเขียวขจีที่อยู่เบื้องล่าง ช่วยให้หายเหนื่อยได้เป็นปลิดทิ้ง หลักจากพักเหนื่อยก็เดินทางต่อเพื่อขึ้นไปยังบริเวณยอดเขาอกทะลุต่อไป หลังจากที่ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที ก็จะถึงบริเวณอกทะลุ ซึ่งในส่วนนี้อากาศเย็นสบายมากครับ เพราะมีลมพัดตลอดเวลา สามารถนั่งพักและชมทัศนีภาพรอบๆ

Read more

มันฝรั่งยุคโบราณ แปรเป็นเฟรนช์ฟราย พืชอัปลักษณ์ สู่เมนูอันโอชา

จานอาหารจากเมนูแบบตะวันตกในยุคปัจจุบันมักปรากฏเครื่องเคียงอย่ าง มันฝรั่ง (potato) อยู่เสมอ ไม่เพียงแค่ประสบการณ์จากความทรงจำของคนจำนวนมาก งานวิจัยในรอบทศวรรษหลังมานี้ยังบ่งชี้ว่า มันฝรั่งเป็นพืชสำคัญที่ปลูกแพ ร่กระจายในทุกภูมิภาคของโล กยกเว้นแค่แอนตาร์กติกา (Antarctica) แต่กว่าที่มันฝรั่งจะกลายมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งบนจานอาหารของคนทั่วโล ก ผลผลิตทางการเกษตรชนิดนี้ผ่านเส้นทางในประวัติศาสตร์มนุษยชาติมาหลากหลายรูปแบบ ก่อนที่จะพูดถึงเมนูมันฝรั่งซึ่งคนทั่วโลกคุ้นเคยมากที่สุดอย่ าง “เฟรนช์ฟรายส์” (French Fries) ข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะปลูกมันฝรั่งเป็นข้อถกเถียงซึ่งยังไม่สามารถหาข้อสรุปแบบแน่ชัดได้มาย

Read more

บึงพระราม สำคัญต่อพัฒนาการของกรุงศรีอยุธย าในอดีต

บึงพระราม หรือเดิมเรียกว่า หนองโสน หรือ บึงชีชัน เป็นหนองน้ำหรือบึงน้ำขนาดใหญ่กลางเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธย า ในอดีตบึงแห่งนี้เป็นชุมชนโบราณมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธย าด้วยสังเกตจากวัดร้างและสถานที่สำคัญจำนวนมากรอบบึงน้ำนี้ ปัจจุบันบึงพระรามได้รับการปรับปรุงจนกลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวพระนครศรีอยุธย า บึงพระราม มีชื่อมาแต่เดิมว่า หนองโสน แปลว่า “แอ่งน้ำใหญ่ที่มีต้นโสนขึ้นมาก” อีกชื่อเก่าคือ บึงชีชัน ปรากฏอยู่ในกฎมณเฑียรบา ลนั้น 

Read more

วัดพระราม พระนครศรีอยุธย า

วัดพระราม เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกเขตพระราชวัง ทางด้านทิศตะวันออก ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธย า จังหวัดพระนครศรีอยุธย า ตรงข้ามกับวิหารพระมงคลบพิตร เป็นวัดที่ใหญ่โตกว้างขวาง มีพระปรางค์ขนาดใหญ่เห็นเด่นชัดแต่ไกล องค์ปรางค์ก่อด้วยอิฐสอปูน เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธย าตอนต้นที่นิยมทำเป็นพระปรางค์ เพราะได้รับอิทธิพลแบบเขมรโบราณจากเมืองละโว้ (ลพบุรี) ประวัติ วัดพระราม คาดว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ.

Read more

ประวัติสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ขุนหลวงพ่องั่ว

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (ขุนหลวงพ่องั่ว หรือขุนหลวงพะงั่ว) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงศรีอยุธย า เสด็จพระราชสมภพ พ.ศ. ๑๘๕๓ เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ สวรรคตใน พ.ศ. ๑๙๑๒ สมเด็จพระราเมศวรซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์โตเสด็จขึ้นครองราชย์ หากแต่ปีรุ่งขึ้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชเสด็จยกทัพมาจากเมืองสุพรรณบุรี สมเด็จพระราเมศวรจึงมอบราชสมบัติให้แล้วเสด็จไปประทับที่เมืองลพบุรี ขณะที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่

Read more

อาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี

อาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี เป็นสถานที่เรียนรู้เรื่องราวพระราชประวัติของขุนหลวงพะงั่ว ปฐมกษัตริย์รัฐสุพรรณภูมิ และบันทึกประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณบุรีตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบัน ผ่านภาพประติมากรรมสำริดที่มีความย าวกว่า 88 เมตร ถือว่าย าวมากที่สุดในประเทศไทย พร้อมเทคโนโลยีแสง เสียงประกอบการจัดแสดงอย่างงดงาม ภาพประติมากรรมสำริดนูนสูงและนูนต่ำจัดแสดงอย่ างยิ่งใหญ่เป็นรูปวงรี แบ่งเป็น 9 ตอน ตั้งแต่ชุมชนแรกเริ่มสุพรรณบุรี แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ พิธีกรรม

Read more

เมืองชากังราว เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองกำแพงเพชร

เมืองชากังราว เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองกำแพงเพชร   หลังจากที่พระมหาธรรมราชาลิไทยสิ้นพระชนม์เมื่อพุทธศักราช 1913 – 1914 ในปีพุทธศักราช 1914 สมเด็จพระบรมราชาธิราช(พงั่ว) ที่ 1 เสด็จขึ้นมายึดเมืองต่าง ๆของอาณาจักรสุโขทัยได้ทั้งหมด ตามพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ มีข้อความว่า “ ศักราช 734

Read more

วัดสิงห์ โบราณสถานเก่าแก่เมืองชากังราว

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัดสิงห์ ในเขตอุทย านประวัติศาสตร์กำแพงเพชร (Wat Singh,kamphaeng phet historical park) เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยูในเขตป่าอรัญญิก อุทย านประวัติศาสตร์กำแพงเพชร โดยอยู่ติดกับวัดพระสี่อิริย าบถ วัดแห่งนี้มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 (ปี พ.ศ.1901-2100) วัดสิงห์มีแผนผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก กำแพงวัดก่อด้วยศิลาแลงแท่งสี่เหลี่ยมปักเรียงติดกัน

Read more