ตำนานลิฟต์แดง แห่งรั้วธรร มศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เมื่อพูดถึงตำนาน หรือเรื่องเล่าสยองขวัญของ ม.ธรร มศาสตร์ แล้วล่ะก็ เรื่องแรกที่เรามักจะนึกถึงกันนั้นก็คือเรื่อง “ลิฟต์แดง” ตำนานความลึกลับที่ถูกกล่าวขวัญมากที่สุด และยังถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ เรื่องมหาลัยสยองขวัญอีกด้วย ซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีจุดเริ่มต้นจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ที่กลุ่มผู้ปราบปราม บุกเข้ามาในม.ธรร มศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อกวาดล้างขบวนการนักศึกษ

Read more

หลวงปู่แสง ญ าณวโร แห่งวัดป่าดงสว่างธรร ม

หลวงปูแสง แห่งวัดป่าดงสว่างธรร ม เดิมชื่อ นายแสงดี ดีหอม เกิดวันที่ 1 กันย ายน พ.ศ.2467 เดิมทีเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันอายุเกือบ100 ปี ท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2490 ณ วัดศรีจันทร์

Read more

ตะเกียงไนติงเกล สัญลักษณ์แห่งคำมั่นสัญญ า

เรื่องเล่าเรื่องนี้ยังอยู่กับวันพย าบา ลสากล กันอยู่นะครับ อย่างที่ได้เล่าไปแล้วว่าสภาพย าบา ลระหว่างประเทศกำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันพย าบา ลสากล เพื่อส่งเสริมความร่วมแรงร่วมใจของพย าบา ลวิชาชีพทั่วโล กในการจัดกิจกรรม รำลึกถึงคุณความดีของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล

Read more

วันพืชมงคล 13 พฤษภาคม 2565

วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony) เป็นวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย มีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีโบราณ สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธย าตอนปลาย ในปี 2565 วันพืชมงคล ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ผลพระโคเสี่ยงทายในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันพืชมงคล 2565 พระย

Read more

12 พฤษภาคม วันพย าบา ลสากล

วันพย าบา ลสากล เป็นวันที่สภาพย าบา ลระหว่างประเทศ (International of Nurses, ICN) กำหนดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เริ่มวันพย าบา ลสากลครั้งแรก พ.ศ. 2514 (ค.ศ.

Read more

วัดพระพุทธบาทสี่รอย ที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท 4 พระองค์

วัดพระพุทธบาทสี่รอย เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์ กล่าวกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ตามตำนานเล่าว่า เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดเวไนยสัตว์มายังปัจจันตประเทศหรือประเทศไทยปัจจุบัน พระองค์เสด็จมาพร้อมพุทธสาวก 500 องค์ ได้แวะฉันจังหันอยู่บนเขาเวภารบรรพตแห่งนี้ ได้สมาบัติว่าบนเทือกเขาแห่งนี้ได้มีรอย พระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ามาประทับอยู่บนก้อนหินใหญ่ คือ พระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ภัทรกัลป์นี้แล้ว

Read more

11 พฤษภาคม วันปรีดี พนมยงค์ นักกฎหมายผู้เปลี่ยนแปลงการเมืองไทย

วันปรีดี พนมยงค์ ตรงกับวันที่ 11 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันรำลึกถึงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 ซึ่งเป็นวันเกิดของ นายปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าคณะราษฎรสายพลเรือน ผู้นำการปฏิวัติสย าม พ.ศ. 2475 เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศจากระบอบสมบูรณาญ

Read more

ตำนาน “ทานาคา” แห่งเมียนมา กับหลักฐานโบราณค ดี แท่นหินฝนทานาคาอายุร้อยปี

หากกล่าวย้อนถึงประวัติความเป็นมาของทานาคาดังกล่าวนี้ค่อนข้างมีหลายที่มา ผู้เขียนได้รวบรวมมาให้ผู้อ่านได้พิจารณากัน ดังนี้ กระแสแรก ว่ากันว่าชาวพม่ารับอิทธิพลการใช้ทานาคามาจากชาวมอญ ในขณะที่มอญรับอิทธิพลมาจากชาวอินเดียอีกทอดหนึ่งตั้งแต่สมัยโบราณกาล กระแสต่อมา ว่ากันว่าชาวพม่าเริ่มใช้ทานาคามาตั้งแต่ยุคตะกอง เมืองโบราณของพม่า (ล่มสลายไปก่อนการเกิดขึ้นของอาณาจักรพุกาม) ตามตำนานที่ว่า เมื่อสมัยพระเจ้าอลองสิธู (ครองราชย์ พ.ศ. 1655-1710) กษัตริย์แห่งราชวงศ์พุกาม ซึ่งเป็นโอรสในพระเจ้าจันสิตธา (ครองราชย์ พ.ศ. 1627-55)

Read more

ตำนานปราสาทนครหลวง วัดนครหลวง

ปราสาทนครหลวง หรือ พระมหาปราสาทพระนครหลวง หรือ พระที่นั่งนครหลวง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2174 ในรัชสมัยของ สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ภายหลังจากการสร้างวัดไชยวัฒนาราม 1 ปี โดยพระราชพงศาวดารฉบับบริติชมิวเซียม กล่าวถึงการสร้างปราสาทนครหลวงเอาไว้ว่า “…ศักราช 993 ปีมะแมศก ทรงพระกรุณาให้ช่างออกไปถ่ายอย่ างพระนครแลปราสาทกรุงกัมภุชประเทศเข้ามา

Read more

ต้นธารสกุลวงศ์ “ณ สงขลา” จากพ่อค้าชาวจีน สู่เจ้าเมืองสงขลานานกว่า 300 ปี

ขออนุญ าตเก็บ “สะเก็ดพงศาวดาร” ฉบับชาวบ้านมาร้อยเรียงเป็นเรื่องเล่าสู่กันฟัง เพื่อน้อมรำลึกถึงบุคคลผู้มีส่วนสำคัญยิ่งในการก่อตั้งเมืองสงขลา ยุคที่ 2 ตั้งแต่ พ.ศ. 2312 หลัง “พระเจ้าตาก” พิชิตศึกปราบก๊กเจ้าพระย านครศรีธรร มราชเรียบร้อยแล้ว ก็เคลื่อนพลมาตั้งมั่นที่สงขลาฝั่งแหลมสน-บ่อย าง สำหรับ “สงขลา” ยุคที่

Read more