กรุวัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธย า

พระปรางค์วัดราชบูรณะมีกรุใหญ่และลึก กรมศิลปากรทำการขุดเรียบร้อยแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2500 ในปัจจุบันเปิดให้เข้าไปชมกรุได้ตามปกติ กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ มีทั้งหมด 4 ห้องใหญ่ๆ เรียงกันลงไปแนวดิ่ง โดยชั้นล่างสุดอยู่ในแนวระดับพื้นดิน ดังนี้ กรุชั้นที่ 1 เป็นชั้นที่อยู่บนสุด เดิมมีผนังก่อปิดภาพทั้งหมด (ภาพคนจีน เทพชุมนุม ฯลฯ) หลังผนังทำเป็นช่องเล็กๆ

Read more

พระสุริโยทัย วีรสตรี อัครมเหสีผู้เสียสละ

พระสุริโยทัย หรือคำให้การชาวกรุงเก่าออกพระนามว่าพระมหาเทวี เป็นพระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 15 ของอาณาจักรอยุธย าสมัยราชวงศ์สุพรรณภูมิ พระสุริโยทัยตามพงศาวดารหลวงประเสริฐฯ กล่าวเพียงแค่เป็นอัครมเหสีผู้เสียสละพระชนม์ชีพเพื่อปกป้องพระราชสวามีในสงคร ามพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ในปี พ.ศ. 2092 จึงได้รับยกย่องเป็นวีรสตรี พระราชประวัติ พระสุริโยทัยทรงเป็นพระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ในขณะที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ขึ้นครองราชสมบัติกรุงศรีอยุธย าต่อจากขุนวรวงศ าธิราชได้เพียง 7

Read more

วัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธย า

วัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธย า ตามประวัติสืบเนื่องได้กล่าวว่าเมื่อปี พศ. ๑๙๕๒ สมเด็จพระนครินทราธิราช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ โปรดเกล้า ฯ ให้พระราชโอรสทั้งสามพระองค์แยกเป็นครองเมืองต่างๆคือ “เจ้าอ้ายพระย า” พระราชโอรสองค์โตครองเมืองสุพรรณบุรี “เจ้ายี่พระย า” พระราชโอรสองค์รองครองเมืองแพรกศรีราชา ( อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

Read more

สามกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพม่า [THE 3 GREAT KINGS OF BURMA]

อนุเสาวรีย์สามกษัตริย์ในเมียนมาร์ สามกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพม่า [THE 3 GREAT KINGS OF BURMA]   1. พระเจ้าอโนรธามังช่อ หรือ พระเจ้าอโนรธา (Anawrahta) (พ.ศ. 1587-1620) ปฐมกษัตริย์พม่าแห่งราชวงศ์พุก าม ผู้ก่อตั้งอาณาจักรพุก าม

Read more

วัดหน้าพระเมรุ วัดเดียวในกรุงศรีที่ไม่ถูกพม่าทำล าย

วัดหน้าพระเมรุ หรือ วัดพระเมรุราชิการามวรวิหาร ตั้งอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธย า จังหวัดพระนครศรีอยุธย า ริมคลองสระบัวด้านเหนือของคูเมือง (แม่น้ำลพบุรีเก่า) ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง มีชื่อเดิมว่า “วัดพระเมรุราชการาม” แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างในสมัยใด พิจารณาได้ว่า น่าจะเป็นวัดสร้างขึ้นตรงที่ถวายพระเพลิงกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งต้นสมัยอยุธย า มีแต่เพียงตำนานกล่าวว่าพระองค์อินทร์ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ได้สร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ.

Read more

ประตูแห่งกาลเวลา วัดพระงาม คลองสระบัว จ.อยุธย า

ประเทศไทยเป็นที่เชื่อได้ว่าเป็นประเทศเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ย าวนานหลายร้อยปี ผืนพื้นดินนี้ผ่านพบเรื่องราวสุขทุกข์มามากมายเหลือคณานับ แม้ว่าวิทย าการทางเทคโนโลยีของเราจะพัฒนาไปได้ไกลสักเพียงไหน ก็ยังไม่สามารถที่จะพาเราย้อนอดีตไปศึกษ าเหตุการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นจริงได้ ทำได้แต่เพียงค้นคว้า ตั้งสมมติฐาน ทำงานวิจัย หรือรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาประกอบกันเป็นเรื่องราวเผยแพร่ให้รับทราบทั่วกันเท่านั้น ดังนั้นโบราณสถาน โบราณวัตถุที่หลงเหลือยู่ในปัจจุบันนี้จึงควรค่าแก่การให้ความสำคัญและอนุรั กษ์ไว้เป็นอย่างยิ่ง นอกจากเหตุผลทางด้านประวัติศาสตร์แล้ว ความสวยงามยิ่งใหญ่ของโบราณสถานในไทยยังคือว่าเป็นสิ่งที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์เฉพาะควรค่าแก่การอนุรั กษ์ไว้เช่นกัน ดังจะเห็นได้ว่ามีโบราณสถานหลายแห่งกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ความนิยมในปัจจุบัน หรือได้รับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของแหล่งท่องเที่ยว

Read more

ต้นกำเนิดการ “นุ่งซิ่ น” ของสต รีไทยสมัยรัชกาลที่ 6

นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 แ ฟชันการแต่งกายของสต รีไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยอิ ทธิพ ลวัฒนธรร มตะวันตกที่หลั่ งไห ลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยสตรีในพระรา ชสำนักเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ปรับเปลี่ ยนวิธีการแต่งกาย ดังจะเห็นได้จากภาพเจ้าจ อมมา รดาเปี่ยม หรือสมเด็จพระปิยมาวดี

Read more

หุบป่าตาด ป่าดึกดำบรรพ์ จ.อุทัยธานี

หุบป่าตาด ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งนางาม เข้าทางเดียวกับกับเขาปลาร้า อยู่ก่อนถึงเขาปลาร้าประมาณ 1 กิโลเมตร ถ้ำนี้ถูกค้นพบโดยพระครูสันติธรร มโกศล (หลวงพ่อทองหยด) เจ้าอาวาสวัดถ้ำทอง เมื่อปี พ.ศ. 2522 พระครูได้ปีนลงไปในหุบเขานี้ จึงพบว่ามีต้นตาดเต็มไปหมด (ต้นตาดเป็นไม้ดึกดำบรรพ์ตระกูลเดียวกับปาล์ม) จึงเจาะปากถ้ำเพื่อเป็นทางเข้าในปี พ.ศ. 2527 ต่อมากรมป่าไม้ได้ประกาศเป็นพื้นที่อนุรั

Read more

ต้นกำเนิดการ “นุ่งซิ่ น” ของสตรีไทยสมัยรัชกาลที่ 6

นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 แฟชันการแต่งกายของสตรีไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยอิ ทธิพ ลวัฒนธรร มตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยสตรีในพระรา ชสำนักเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ปรับเปลี่ ยนวิธีการแต่งกาย ดังจะเห็นได้จากภาพเจ้าจอมมา รดาเปี่ยม หรือสมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตาที่ทรงแต่งกายด้วยชุดแบบตะวันตก ถึงสมัยรั ชกาลที่ 5 แ

Read more

“นาย กฯ” มาจากไหน ทำไมเรียกตำแหน่งนี้ว่า “นาย กรัฐมนตรี”

ตำแหน่ง “หัวหน้าผู้บริหารประเทศ” หรือ นาย กรัฐมนตรี มีมาแต่อดีต เพียงแต่ยังไม่มีศัพท์คำว่า นาย กรัฐมนตรี ใช้เท่านั้น เช่น จีนเรียกว่า “ไจ๊เสี่ยง” หรือ “มหาอุปราช” วรรณค ดีสามก๊ก โจโฉ ก็เป็นดำรงตำแหน่งดังกล่าว, อินเดีย

Read more