พระพรหม เรื่องเล่าตำนาน 1ใน3 ตรีมูรติ

ตามคัมภีร์ลัทธิศาสนาพราหมณ์เชื่อกันว่ามีพระเป็นเจ้า 3 องค์ ซึ่งทรงมีคุณธรร ม บารมี และ ปาฏิหาริย์ต่าง ๆ กัน ซึ่งพระเป็นเจ้าทั้ง 3 องค์นี้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรง เรียกรวมกันว่า ตรีมูรติ อันได้แก่ พระนารายณ์ พระอิศวร และพระพรหม โดยเฉพาะพระพรหมนี้เชื่อกันว่าเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งทั้งปวงให้เกิดขึ้นในโลก

Read more

เจ้าแม่ตะเคียนคู่ วัดสังกระต่าย อีกหนึ่งที่ สำหรับนักเสี่ยงโชคไม่ควรพลาด

เปิดตำนานเจ้าแม่ตะเคียนคู่ข้างโบสถ์ต้นโพธิ์ค้ำ สิ่งศักดิ์สิทธิคู่วัดสังข์กระต่ายร้างกลางเมืองอ่างทอง ชาวบ้านแห่นำชุดไทยแก้บนจนเต็มตู้หลังขอพรสำเร็จ ที่วัดสังข์กระต่าย ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง แหล่งท่องเที่ยว Unseen ของอ่างทอง ซึ่งมีโบสถ์เก่าแก่มีต้นโพธิ์ ขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมรอบโบสถ์ 4 ต้น รวมถึงปกคลุมภายในโบสถ์ด้วย ตัวโบสถ์ไม่มีหลังคาแต่ร่มรื่น เนื่องจากอาศัยร่มเงาของต้นโพธิ์ที่ปกคลุมจนเปรียบ เสมือนหลังคาไปแล้ว ส่วนผนังโบสถ์ก็อยู่ในสภาพที่เก่าแก่ ทรุดโทรม

Read more

ตำนาน กำเนิดพญาครุฑ

คัมภีร์ปุราณะของฮินดูเล่าถึงกำเนิดพญาครุฑไว้ว่า ครั้งหนึ่งพระทักษะปชาบดีได้ยกสิบสามนางให้พระกัศยปเทพบิดร (Kasyapa) ซึ่งธิดาสององค์ คือนางวินตา (Vinta) และนางกัทรุ (Kadru) แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน โดยนางกัทรุขอพรจากพระกัศยปให้มีบุตรเป็นนาคหนึ่งพันตัว ส่วนนางวินตาขอพรให้มีบุตรเพียงสององค์ แต่ให้มีฤทธิ์อำนาจมากกว่าบุตรของนางกัทรุ นางกัทรุคลอดลูกออกมาเป็นไข่หนึ่งพันฟอง เมื่อเวลาผ่านไปห้าร้อยปี ก็บังเกิดเป็นนาคหนึ่งพันตัว ส่วนนางวินตา คลอดลูกเป็นไข่สองฟอง หลังจากเวลาผ่านไปเนิ่นนานไข่ก็ยังไม่ฟักเป็นตัว นางวินตาจึงทุบไข่ใบแรกปรากฏเป็นเทพมีเพียงครึ่งองค์ ไม่มีท่อนล่าง

Read more

ประวัติพระแก้วมรกต พระมหามณีรัตนปฏิมากร

พระแก้วมรกต คือ พระพุทธรูปสร้างจากก้อนแก้วมรกต มีความสวยงามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยเรา มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจยิ่งทั้งในด้านประวัติศาสตร์จะได้ทราบเรื่องราวระหว่างช่วง พ.ศ.1200 กว่าลงมาจึงถึงปัจจุบัน ทำให้เราได้รู้ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยที่อยู่ในดินแดนแหลมทองก่อนยุคสมัยสุโขทัย พ.ศ. 1800 ที่แผ่นดินผืนนี้ชนชาติไทยได้ตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่ในเมืองต่าง ๆ ในยุคสมัยทราวดีศรีวิชัย พงศาวดารตำนานต่างๆ ที่องค์พระแก้วมรกตได้ไปโปรดทั่วทุกภาคและประเทศเพื่อนบ้าน ดังนักประวัติศาสตร์โบราณคดีได้สละแรงกาย แรงใจ ค้นคว้า ข้อเท็จจริงต่าง

Read more

เกาะเต่า จากคุ กกลางทะเล สู่สถาที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม

ในอดีตเกาะเต่าใช้เป็นที่คุมขั งของนักโท ษกา รเมือง รุ่นกบ ฏวรเดช หลายคนถูกย้ายจากเกาะตะรุเตามาเกาะเต่า ด้วยเหตุผลว่านี่คือเกาะกลางทะเลอ่าวไทยที่ตั้งโดดเดี่ยว มีน้ำทะเลกว้างไกลเป็นรั้วกั้นกักกันอิส รภาพ พ.ศ.2476 ประวัติสาศตร์ของเกาะเต่าถูกบันทึกไว้ว่าเกาะเต่าคือเกาะแห่งความโห ดร้ๅยเพราะใช้เป็นที่คุมขั งของนักโท ษกๅรเมืองครั้งเมื่อเกิดส งครๅมแปซิฟิกขึ้น ทางรัฐบๅ ลกลัวว่าอังกฤษจะมาชิงตัวนักโท ษกๅรเมือ งไปจากเกาะตะรุเตา

Read more

สมหวังดั่งใจนึก พระพุทธชินราช

พระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารด้านตะวันตกในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1900 ตรงกับรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย พร้อมกับพระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา และพระเหลือ พระพุทธชินราชได้รับการยอมรับว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งและยังเป็นพระพุทธรูปที่นิยมจำลองกันมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนชาวไทยศรัทธาและนิยมเดินทางมากราบไหว้มากที่สุดองค์หนึ่งด้วย พระพุทธชินราช ไม่ปรากฏหลั กฐ

Read more

พระแม่ธรณี คนโกงบ้านโกงเมือง ปฐพี ดึงลง อเวจี

พระธรณี พระแม่ธรณี หรือ พระศรีวสุนธราเป็นเทพีแห่งพื้นแผ่นดิน ปรากฏในตำนานของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ สันนิษฐานว่าแนวคิดพระธรณีมีวิวัฒนาการมาจากแนวคิดเทพเจ้าและพระแม่แห่งพื้นดิน พระแม่ปฤธวีในศาสนาฮินดูยุคพระเวท และต่อมาได้วิวัฒนาการเป็นแนวคิดพระภูเทวี ในฐานะพระชายาของพระวิษณุ พระภูเทวีมพระนามต่าง ๆ ที่เรียกอย่างหลากหลาย หนึ่งในนั้นคือพระนามพระศรีวสุนธรา หรือพระพสุธาซึ่งมีการกล่าวถึงพระนามนี้บ่อยครั้งในพุทธประวัติของพระโคตมพุทธเจ้า โดยเฉพาะในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงชนะมารหรือตอน “พระแม่ธรณีบีบมวยผม” ปรากฏในความเชื่อของศาสนาพุทธในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับในประเทศไทยมีการบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้อย่างชัดเจนในปฐมสมโพธิกภา ฉบับพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสซึ่งทรงแปลในสมัยรัชกาลที่

Read more

เรื่องเล่าตำนาน วีรสตรี ท้าวสุรนารี

ท้าวสุรนารีเดิมชื่อ โม หรือ โม้ ท่านเป็นบุคคลสำคัญประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมาในฐานะผู้กอบกู้เมืองนครราชสีมา จากกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ แห่งเวียงจันทร์ เมื่อพุทธศักราช ๒๓๖๙ คุณหญิงโม เกิดเมื่อพุทธศักราช ๒๓๑๕ ปีเถาะ ในแผ่นดิน พระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี บิดามารดาชื่อนายกิ่ม นางบุญมา เมื่ออายุ ๒๕ ปี

Read more

เรื่องเล่า สุดสยอง สะพานขาว แห่ง มข.

สะพานขาว มข แต่ก่อน พื้นที่ของมหาวิทยาลัยนี้เป็นที่อยู่ของคอมมิวนิสต์ มีการรบกันระหว่างคอมมิวนิสต์กับตำรวจทหาร ทำให้คอมมิวนิสต์ตๅยเป็นจำนวนมาก ศพไม่มีที่เผาจึงทำการฝัง (บริเวณสะพานขาวปัจจุบัน) หลังจากนั้น มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกิด และสร้างถนนตัดผ่านช่วงหลุมฝังศพ ของคอมมิวนิสต์ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งและมีคนตๅย เป็นจำนวนมาก ตำนานเรื่องเล่าแรกเลยครับ มีหนุ่มสาวคู่หนึ่ง ขับรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็ว ใครไม่รู้เอาลวดสลิงไปขึงช่วงกลางสะพานไว้ เพราะขับรถมาเร็วมาก ทำให้มองไม่เห็นลวด

Read more

หงส์ยักษ์วัดห้วยลึก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่องเล่าหงส์ยักษ์วัดห้วยลึก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หากใครที่ได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวภาคใต้โดยใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม เมื่อเข้าสู่เขตตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็คงจะเคยได้เห็นหงส์ยักษ์สีทองตัวใหญ่ที่ตั้งยืนเด่นเป็นสง่าฝั่งถนนขาเข้าจังหวัดอยู่ริมทางหลวงแน่นอน ซึ่งแม้จะอยู่ไกล   แต่ด้วยความที่ถนนบริเวณนั้นจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นเนินและความสูงของหงส์ทำให้สามารถเห็นได้ และยิ่งรู้สึกน่าค้นหาเมื่อหงส์ตัวนี้ตั้งอยู่หน้าวัดห้วยลึกเสมือนเป็นแลนด์มาร์ก แต่ความจริงแล้วหงส์ยักษ์วัดห้วยลึกไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อมีจุดประสงค์ให้คนลงมาเที่ยวถ่ายรูปแต่เพื่อแสดงว่ามาถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วแต่อย่างใดเลย แถมยังมีเรื่องเล่าที่ชวนให้น่าพิศวงเสียด้วย จุดกำเนิดของหงส์ยักษ์วัดห้วยลึก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชาวบ้านอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เล่าสืบต่อกันมาว่า “หงส์ยักษ์”ได้ถูกสั่งสร้างโดย “พระครูไพศาล” เจ้าอาวาสวัดห้วยลึกอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Read more