ตำนานที่มาชื่อถนน อังรีดูนังต์

อังรี ดูนังต์ (Henri Dunant) เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 1828 (พ.ศ. 2371) ที่นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และเสี ยชีวิตเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 1910 (พ.ศ. 2453) เป็นผู้ก่อตั้งองค์กรกาชาด (ปัจจุบันคือองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง) และสมาคมเย าวชนชาวคริสต์แห่งเจนีวา (Young Men’s Christian Association, YMCA)

นอกจากนี้เขายังเป็นผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพสมัยแรกร่วมกับ เฟเดอริก ปาส์ซี (Frédéric Passy) ผู้รณรงค์ให้มีการจัดตั้งองค์กรอนุญ าโตตุลาการระหว่างประเทศด้วย

ดูนังต์ ได้เห็นผลลัพธ์จากสงครามแห่งโซเฟรินิ (Battle of Solferino) ซึ่งมีผู้เสี ยชีวิตจำนวนมากด้วยตาตัวเอง เขาได้เป็นคนกลางในการจัดหาความช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับทั้งชาวฝรั่งเศสและชาวออสเตรียที่ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม

ภายหลังเขาได้เขียนบทความเรียกร้องให้มีการจัดตั้งสมาคมอาสาสมัครเพื่อป้องกัน และบรรเทาทุกข์แก่ผู้คนทั่วไปทั้งในย ามสงครามและย ามสงบโดยไม่มีการแบ่งเชื้อชาติและความเชื่อ

เขายังได้เสนอให้มีความตกลงระหว่างประเทศในการช่วยเหลือผู้ได้รับบา ดเจ็ บจากสงคราม ต่อมาในปี 1863 (พ.ศ. 2406) เขาก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการนานาชาติเพื่อการบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับบาดเจ็บ (International Committee for the Relief of the Wounded, ปัจจุบันคือ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ – International Committee of the Red Cross)

ภายหลัง ดูนังต์ ตกเป็นบุคคลล้มละลาย และหายหน้าหายตาไปจากแวดวงสังคม หลังออกจากบ้านในสวิสเซอร์แลนด์ตั้งแต่ปี 1867 (พ.ศ. 2410) เขาต้องใช้ชีวิตที่เหลือส่วนใหญ่อย่ างย ากจนและเร่ร่อนไปยังเมืองต่างๆ

แต่เขาก็ยังคงรณรงค์แนวคิดของเขาอยู่เสมอ จนกระทั่งมีสื่อเริ่มเผยแพ ร่เรื่องราวของเขาในปี 1895 (พ.ศ. 2438) หลังจากนั้นเขาจึงได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลมากมาย

ในเมืองไทยยังมีถนนสายหนึ่งที่ตั้งชื่ออุทิศให้กับ อังรี ดูนังต์ ด้วย ถนนสายนี้เดิมชื่อว่า “ถนนสนามม้า” เพราะตัดผ่านสนามม้าปทุมวัน (ราชกรีฑาสโมสร) หลังครบรอบ 100 ปี กาชาดสากล สันนิบาตสภากาชาดเสนอให้ประเทศสมาชิกจัดทำอนุสรณ์รำลึกอังรี ดูนังต์

สภากาชาดแห่งประเทศไทยพิจารณาเห็นว่า อังรี ดูนังต์ น่าจะเป็นชื่อสาธารณสมบัติที่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งอย่ างใดแก่สาธารณชน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งสันนิบาสภากาชาด

และเห็นว่าถนนสนามม้าเป็นถนนที่อยู่ใกล้บริเวณสภากาชาดไทยมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นสาธารณสมบัติที่อำนวยประโยชน์แก่สาธารณชน ประกอบกับเห็นว่าชื่อถนนสนามม้ามิใช่ชื่อที่ให้ความรู้สึกที่ดีงาม

ด้วยเหตุดังกล่าว เทศบา ลนครกรุงเทพฯ จึงประกาศเปลี่ยนนามถนนสนามม้า เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 เป็น “ถนนอังรีดูนังต์”