วัดพระพุทธบาทสี่รอย ที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท 4 พระองค์

วัดพระพุทธบาทสี่รอย เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์ กล่าวกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

ตามตำนานเล่าว่า เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดเวไนยสัตว์มายังปัจจันตประเทศหรือประเทศไทยปัจจุบัน พระองค์เสด็จมาพร้อมพุทธสาวก 500 องค์ ได้แวะฉันจังหันอยู่บนเขาเวภารบรรพตแห่งนี้

ได้สมาบัติว่าบนเทือกเขาแห่งนี้ได้มีรอย พระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ามาประทับอยู่บนก้อนหินใหญ่ คือ พระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ภัทรกัลป์นี้แล้ว เป็นพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้ากกุสันธะ พระพุทธเจ้าโกนาคมนะ และพระพุทธเจ้ากัสสปะ

จึงได้ประทับรอยพระบาทอีกรอยไว้ที่นี้ โดยรอบพระพุทธบาทประกอบด้วย รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากกุสันธะ รอยแรกเป็นรอยใหญ่ย าว 12 ศอก รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าโกนาคมนะ เป็นรอยที่ 2 ย าว 9 ศอก รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากัสสปะเป็นรอยที่ 3 ย าว 7 ศอก รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าโคตะมะ (ศาสนาปัจจุบัน) เป็นรอยที่ 4 รอยเล็กที่สุด ย าว 4 ศอก

ครั้นถึงสมัยพระย าธรร มช้างเผือก ผู้ครองนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยบริวาร 500 คน ได้ขึ้นมากราบสักการะบูชาพระพุทธบาทสี่รอย และได้สร้างวิหารครอบพระพุทธบาทสี่รอยไว้ชั่วคราว พระย าธรร มช้างเผือกได้สร้างแท่นยืนคล้ายนั่งร้านรอบ ๆ ก้อนหินที่มีพระพุทธบาทสี่รอยและได้สร้างหลังคาชั่วคราวมุงไว้

ต่อมาเจ้าดารารัศมี พระราชชาย าได้สร้างวิหารเป็นการกราบบูชารอยพระพุทธบาทไว้หนึ่งหลัง หลังเล็กปัจจุบันได้บูรณะปฏิสังขรณ์แล้วทั้งหลัง

จน พ.ศ. 2472 ครูบาศรีวิชัย ได้รื้อพระวิหารที่เจ้าพระย าธรร มช้างเผือกสร้างไว้ชั่วคราว และได้สรางพระวิหารครอบรอยพระพุทธบาทไว้ใหม่และได้ฉาบปูนครอบรอยพระพุทธบาทสี่รอย

วัดพระพุทธบาทสี่รอยตั้งอยู่บนระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตร เป็นภูเขาลาดชัน บางแห่งมีโค้ง และสูงในระดับ 45 องศา วัดมีอุโบสถทรงจัตุรมุข เจ้าอาวาสได้รับแรงบันดาลใจจากนิมิตที่พญ านาคได้มาบอกกล่าวให้สร้าง