11 พฤษภาคม วันปรีดี พนมยงค์ นักกฎหมายผู้เปลี่ยนแปลงการเมืองไทย

วันปรีดี พนมยงค์ ตรงกับวันที่ 11 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันรำลึกถึงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 ซึ่งเป็นวันเกิดของ นายปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าคณะราษฎรสายพลเรือน ผู้นำการปฏิวัติสย าม พ.ศ. 2475

เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศจากระบอบสมบูรณาญ าสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย, ผู้นำขบวนการเสรีไทย ต่อต้านญี่ปุ่นในสงครามโล กครั้งที่สอง และรัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของประเทศไทย

ในวันนี้จะมีการจัดงานที่ระลึกโดยองค์กรต่าง ๆ เช่น การปาฐกถาที่จัดโดยสถาบันปรีดี พนมยงค์ งานที่ระลึกที่มหาวิทย าลัยธรร มศาสตร์

ซึ่งปรีดีเป็นผู้ประศาสน์การ (อธิการบดี) คนแรก และถือวันนี้เป็นวันสำคัญ มีงานฉลองรื่นเริงซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วม และยังใช้วันนี้จัดกิจกรรมแรกพบนักศึกษ าใหม่และให้นักศึกษ าใหม่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวันปรีดีด้วย

ปาฐกถาวันปรีดี พนมยงค์ และปาฐกถาปรีดี พนมยงค์

 

กิจกรรมสำคัญอีกอย่างหนึ่งเพื่อระลึกถึงปรีดี เนื่องในโอกาสวันปรีดี พนมยงค์นี้ก็คือ “ปาฐกถาวันปรีดี พนมยงค์” จัดโดยสถาบันปรีดี พนมยงค์ ซึ่งจะเชิญนักคิดนักวิชาการคนสำคัญมาเป็นองค์ปาฐก

โดยก่อนหน้านี้จะจัดในวันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม แต่ต่อมาได้ย้ายไปจัดในวันที่ 24 มิถุนายน ซึ่งตรงกับวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แทน และเปลี่ยนชื่อเป็น “ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์” และในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการจัดปาฐกถาพิเศษขึ้นด้วย

ในวันที่ 27 มิถุนายน ซึ่งตรงกับวันก่อตั้งมหาวิทย าลัยธรร มศาสตร์และวันที่ประเทศสย ามมีธรร มนูญการป กครองแผ่นดินฉบับแรก