12 พฤษภาคม วันพย าบา ลสากล

วันพย าบา ลสากล เป็นวันที่สภาพย าบา ลระหว่างประเทศ (International of Nurses, ICN) กำหนดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี

เริ่มวันพย าบา ลสากลครั้งแรก พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) โดยการเชิญชวนองค์กรสมาชิกจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพย าบา ล และเป็นปฐมบูรพาจารย์วิชาการพย าบา ลของโล ก

ในโอกาสเดียวกันนี้ สภาพย าบ าลระหว่างประเทศ จะให้ข้อมูลแก่องค์กรสมาชิก เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษย์ และกำหนดแนวทางเพื่อให้พย าบา ลทั่วโล กรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพดังกล่าวในแต่ละปี

 


สมาคมพย าบา ลแห่งประเทศไทยฯ เข้าเป็นองค์กรสมาชิกของสภาพยาบาลระหว่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2504 (ค.ศ.1961) และเริ่มจัดกิจกรรมวันพย าบา ลสากล

 


เมื่อ พ.ศ.2529 (ค.ศ.1986) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ทวีลาภ นายกสมาคมพย าบา ลแห่งประเทศไทยในขณะนั้น ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และองค์การยูนิเซฟ จัดกิจกรรมวันพย าบา ลสากล และในปีต่อๆ มาก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพย าบา ลสากลมาโดยตลอด

 

โดยมีจุดประสงค์สำคัญ เพื่อสดุดีมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล บูรพาจารย์แห่งการพย าบา ล รำลึกถึงพระคุณของท่าน และประกาศเกียรติคุณ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพ ร่บทบาทของพย าบา ลต่อสุขภาพของประชาชนให้ทราบเป็นประจำทุกปี

ความเป็นมาของวันพย าบา ลสากล

 


สภาพย าบา ลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses, ICN) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพย าบา ล ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันพย าบา ลสากล (International Nurses Day) โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2514 (ค.ศ.1971) ทั้งนี้ วันที่ 12 พฤษภาคม เป็นวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพย าบา ล และเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ ตั้งใจจะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์ อย่ างแท้จริง จนได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จักไปทั่วโล ก

จุดประสงค์ของการกำหนดวันพย าบา ลสากล


วันพย าบา ลสากลถูกกำหนดขึ้น เพื่อสดุดีคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ที่ทำประโยชน์ อย่ างมากมายให้แก่มวลมนุษย์ รวมทั้งเพื่อเป็นการยกย่อง ให้เกียรติ และให้คนยึดถือเอาเป็นแบบอย่ าง

อีกทั้ง ยังมีจุดมุ่งหมายให้พย าบา ลทั่วโลก ร่วมมือจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน และกำหนดแนวทาง เพื่อให้พย าบา ลทั่วโลกรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพในแต่ละปี