พระนางศรีสระผม ที่มาชื่อจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่องเล่า เรื่องนี้จะขอพาเพื่อนๆชาวเรื่องเล่าไปรู้กับที่ของจังหวัดศรีสะเกษกันนะครับ

เทศบา ลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบา ล ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันจัดสร้างรูปหล่อพระนางศรีสะเกศขึ้นเพื่อประดิษฐานไว้เป็นสมบัติคู่บ้านคู่เมือง และเป็นที่สักการะของคนทั่วไป

รูปหล่อพระนางศรีสระเกศ สร้างด้วยโลหะทองเหลืองรมดำ ขนาดเท่าคนจริง ออกแบบโดยอาจารย์พจน์ หวลมานพ แห่งวิทยาลัยเพาะช่างกรุงเทพฯ และได้ทำพิธีอัญเชิญพระนางศรีสระเกศประดิษฐานบนแท่น เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2524

ตามตำนานพระนางศรีสระผม (ชื่อเดิม) เป็นคนสัญชาติกล่อม (ขอมแท้) ตามสันนิษฐานเข้าใจว่าเป็นราชธิดาของท้าวสุริยวรมันกับพระนางพิณสวัณคราวดี ตำแหน่งเป็นอุปราชครองพิมานมงคลในแคว้นโคตรบูร

พระนางศรีสระผมเป็นผู้อำนวยการสร้างปราสาทสระกำแพง เป็นผู้รู้วิชานาฎศิลปะ ชำนาญการฟ้อนรำ ทรงเป็นครูฝึกหัดการฟ้อนรำ ทรงเป็นประธานในพิธีถวายเทวาลัยปราสาทสระกำแพง พระนางศรีฯ ได้เข้าพิธีสรงสนานลงอาบน้ำสระผมในสระกำแพง แต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศสวยงาม มีดนตรีบรรเลง ทรงฟ้อนรำบวงสรวงเดี่ยวหน้าเทวรูปพระวิษณุ อัญเชิญเทพเจ้าผู้ทรงฤทธิ์

ศักดานุภาพมารับมอบเทวาลัยเป็นที่สิงสถิต คนทั่วไปได้ซาบซึ้งและระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้น จึงได้เรียกขานว่าพระนางศรีสระผม ต่อมาพระบาท-สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโล กโปรดเกล้าพระราชทานให้ตั้งเมืองใหม่ แยกจาก “เมืองขุขันธ์” ชื่อว่า “เมืองศรีสะเกษ” เพื่อเป็นการให้เกียรติและเป็นอนุสรณ์แก่พระนางศรีสระผม

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนการเรียกชื่อรูปเคารพ ของพระนางศรีสระผม (เดิม) เปลี่ยนเป็น “พระนางศรีสระเกศ” เพื่อให้สอดคล้องและกลมกลืนกับวัฒนธรร มและสังคมของเมืองศรีสะเกษ และให้เกิดความถูกต้องกับสถานที่ตั้งและให้ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ สามารถจดจำชื่อและเป็นเอกลักษณ์ของเมืองได้ตลอดจนใช้เป็นชื่อเรียกทางราชการต่อไปในภายหน้า

เมืองศรีสะเกษ ได้วิวัฒนาการ เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาตามกาลสมัย ดังได้ปรากฏทุกวันนี้ ขอวิญญาณของพระนางศรีผู้ฝากคุณงามความดี เป็นชื่อเมืองนี้ อันเป็นสัญลักษณ์มิ่งมงคลอันดีงามของเมืองศรีสะเกษ