พระครูโยคีอุทัยทิศ ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 4

“พระครูโยคีอุทัยทิศ” หรือ “หลวงปู่พิมพ์” อดีตเจ้าอาวาสวัดอุทัยทิศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม เป็นบูรพาจารย์ที่เรืองวิทย าคมของภาคอีสาน มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่ช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 4

เป็นพระที่มีเมตตาธรร มสูง วิทย าคมแก่กล้า มีปฏิปทาอันงดงามมีพระเกจิและพระเถระชื่อดังหลายรูปที่สืบสายธรร มต่อ อาทิ พระครูวินัยรสฤดี อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม (มร ณภาพ พ.ศ.2493 อายุ 73 ปี) พระสารคามมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (มร ณภาพ พ.ศ.2504 อายุ 76 ปี) หลวงปู่ป้อ วัดบ้านเอียด (มร ณภาพปี พ.ศ.2502 อายุ 87 ปี) เป็นต้น

สำหรับการสืบค้นอัตโนประวัติหลวงปู่พิมพ์ ทราบเพียงว่าท่านเกิดที่บ้านจังหาร จ.ร้อยเอ็ด ประมาณปีพ.ศ.2352 อายุ 20 ปี เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ อุปสมบทที่วัดบ้านจังหาร จำพรรษ าศึกษ าพระธรร มวินัยด้วยความขยันขันแข็ง ด้วยความมุ่งมั่น ใฝ่ศึกษ าพระธรร มวินัยที่ลึกซึ้ง

ท่านเดินทางไปศึกษ าเล่าเรียนต่อที่สำนักวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี (สันนิษฐานว่าเป็นวัดเลียบ) ศึกษ ามูล กัจจายน์ บาลี อักขระโบราณ ไทยน้อย อักษรลาว หลังมุมานะเล่าเรียนอยู่หลายปีก็มีความรู้แตกฉานสามารถพูดอ่านเขียนได้คล่องแคล่ว
ยังได้ศึกษ าวิทย าคมจากพระเกจิรูปหนึ่ง เก่งด้านเมตตามหานิยม คงกระพันชาตรี กันบ้านกันเมือง ขณะเดินธุดงควัตรไปในป่าประเทศลาว

จำพรรษ าปฏิบัติธรร มอยู่ที่วัดบ้านเกิดมาโดยตลอด และจากการที่ท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรร มวินัย วัตรปฏิบัติเสมอต้นเสมอปลาย มีพุทธาคมแก่กล้า ทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่ างรวดเร็วในเขตอีสาน

 


พ.ศ.2444 ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดใต้นางใย (วัดอุทัยทิศ ในปัจจุบัน) ว่างลง ชาวบ้านในพื้นที่ได้นิมนต์หลวงปู่พิมพ์เข้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดใต้นางใย ซึ่งท่านมิได้ขัดศรัทธาแต่อย่ างใด

แม้จะมีอายุมากแล้ว แต่สุขภาพร่างกายของหลวงปู่ยังแข็งแรงดี ได้พัฒนาเสนาสนะภายในวัดให้เจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อการศึกษ าของพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไป โดยท่านได้ตั้งโรงเรียนสอนหนังสือไทย และมูลกัจจายน์ ได้จัดหาพระสงฆ์และฆราวาสที่มีความรู้มาเป็นครูสอนประจำ ทำให้โรงเรียนแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุคนั้น

แต่ละปีจะมีพระภิกษุสามเณรมาศึกษ าเล่าเรียนหลายร้อยคน ด้วยวัตรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเสมอต้นเสมอปลาย ทำให้หลวงปู่พิมพ์เป็นพระที่ประชาชนชาวเมืองมหาสารคามเคารพนับถือ

ครั้งหนึ่ง พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) เจ้าคณะมณฑลอีสาน ได้มาตรวจการคณะสงฆ์เมืองมหาสารคาม และมาแวะที่วัดใต้นางใย ได้มีการสนทนาธรร มกับหลวงปู่พิมพ์ ประจักษ์ด้วยสายตาเห็นว่าหลวงปู่พิมพ์ถึงแม้จะย่ างวัยชราแล้ว แต่ยังคงอุทิศตนรับใช้พระพุทธศาสนาอย่ างไม่ย่อท้อ ได้แต่งตั้งสมณศักดิ์ให้เป็น พระครูโยคีอุทัยทิศ และเป็นพระอุปัชฌ าย์

ด้วยความไม่เที่ยงของสังขาร หลวงปู่พิมพ์ที่ได้ปวารณาตนสืบทอดพระพุทธศาสนามาอย่ างย าวนาน พ.ศ.2465 มร ณภาพด้วยโร คชรา สิริอายุ 113 ปี พรรษ า 93 นับเป็นบูรพาจารย์ที่พรรษ ายืนย าวอีกรูปหนึ่ง

ต่อมา สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดใต้นางใย เป็นวัดอุทัยทิศ ตามนามสมณศักดิ์ของพระครูโยคีอุทัยทิศ เรียกขานกันมาจนถึงปัจจุบัน