เรื่องน่ารู้ของ วัดวิหารทอง โบราณสถานแห่งเมืองสองแคว

ถ้าเพื่อนๆชาวเรื่องเล่าคนไหน มีความสนใจ ที่ปักหมุดเดินทางไปเที่ยวยังเมืองสองแคว หรือเมืองพิษณุโล ก นอกจากจะไปไหว้พระ สักการะองค์พระพุทธชินราชเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว

ไม่ไกลนักจากวัดพระพุทธชินราช ตรงข้ามแม่น้ำน่าน ยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังจันทน์ ซึ่งมีโบราณสถานเก่าแก่ให้เข้าไปแลชม อย่ างน่าภิรมย์ใจอีกด้วย เช่น วัดวิหารทอง หนึ่งวัดเก่าแก่ที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์อันย าวนานของเมืองพิษณุโล ก

วัดวิหารทอง (Viharn Thong Temple)

เป็นโบราณสถานวัดเก่าแก่สำคัญในอดีต ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังจันทน์ โดยมีเจดีย์ประธานมีรูปแบบพระปรางค์สมัยอยุธย าตอนต้น

สภาพในปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐานเขียง และฐานบัวลูกฟัก ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระปรางค์ เป็นวิหารขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานพระอัฎฐารส โดยเป็นพระยืนสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดของไทยที่สร้างในสมัยสุโขทัย โดยเป็นการหล่อทั้งองค์โดยไม่มีการเชื่อมชิ้นส่วน

ครั้นถึงเมื่อช่วงรัชกาลที่ 3 เห็นว่าวิหารวัดวิหารทองมีความชำรุดทรุดโทรมมาก จึงได้อัญเชิญพระอัฏฐารสไปที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานในอุโบสถวัดสระเกศ ทั้งนี้ทางกรมศิลปากรจึงจำลองพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวขนาดเท่าองค์จริงมาประดิษฐานไว้ตามเดิม ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระปรางค์เป็นอุโบสถขนาดใหญ่

สำหรับรูปแบบทางสถาปัตยกรรม มีลักษณะเหมือนกับวิหาร คือเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ใช้ผนังรับน้ำหนักโครงสร้างหลังคา ที่เป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้อง ผนังอาคารมีการเจาะช่องแสง นอกจากนี้ทางด้านทิศตะวันออกของพระปรางค์ ยังปรากฎร่องรอยของอาคารขนาดเล็ก สันนิษฐานว่าเป็นศา ลา

เมื่อพิจารณาจากหลักฐานการขุดค้นวัดวิหารทอง ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมและหลักฐานโบราณวัตถุ สันนิษฐานว่าวัดวิหารทองน่าจะสร้างขึ้นในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20-21

ปัจจุบันวัดวิหารทองถือว่าเป็นโบราณสถานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกแห่ง ที่มีนักท่องเที่ยวต่างถิ่นแวะมาเยือนชมอย่ างไม่ขาดสาย เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตพระราชวังจันทน์ และอยู่ไม่ไกลจากวัดพระพุทธชินราชอีกด้วย