วัดไทยสามัคคี นครแม่สอด วัดสวยเมืองเหนือ

วัดไทยสามัคคี เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลแม่กาษ า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 19 ไร่

วัดไทยสามัคคี เดิมมีชื่อว่า วัดเหนือ หรือ วัดใหม่ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2482 ที่เรียกว่าวัดเหนือเพราะ บริเวณที่ตั้งวัดอยู่ต้นน้ำลำห้วยแม่กื้ดหลวง ซึ่งชาวบ้านเรียกเหนือน้ำ โดยมีท่านพระครูอุทัย เจ้าคณะตำบลแม่สอด วัดดอนไชย มาเป็นองค์ประธานในการก่อสร้าง

ได้รับการถวายที่ดินจาก นายอ้าย หิรัญรัตน์ และ นายจักร แผ่กาษ า เริ่มจากการก่อสร้างกุฏิขึ้น 1 หลัง เป็นไม้ไผ่มุงหลังคาด้วยแฝกพอเป็นที่พักพิงอาศัยของพระภิกษุสงฆ์และสามเณร

เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ท่านพระครูอุทัยได้ให้พระวัน (ครูบาวัน) มารักษ าการแทนเจ้าอาวาสได้ 11 พรรษ า ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2493 ได้นิมนต์ พระทอหล่อ กันทะวํโส มาเป็นแทนเจ้าอาวาส จนท่านมร ณภาพเมื่อ พ.ศ. 2501 จึงได้นิมนต์ พระบุญช่วย โสปาโก มาเป็นเจ้าอาวาส ได้ 9 พรรษ า ท่านก็ได้ย้ ายไปอยู่ที่อื่น

ต่อมาได้นิมนต์ พระสุคำ สุวณฺโณ เป็นแทนเจ้าอาวาสได้อีก 4 พรรษ า ท่านได้ย้ ายไปเรียนหนังสือต่างจังหวัด จน พ.ศ. พ.ศ. 2526 ได้นิมนต์ พระอธิการบุญทา อกฺกวณฺโณ มาเป็นแทนเจ้าอาวาสได้ 8 พรรษ า ก็ได้ลาสิกขา ต่อมา พ.ศ. 2534 ได้นิมนต์พระอำพร กนฺตวีโร มาเป็นเจ้าอาวาสวัดไทยสามัคคี

ต่อมาได้รับพระราชทานสมณะศักดิ์เป็น พระครูเมธากิจโกศล เจ้าคณะตำบลชั้นโท ตำบลแม่กาษ า เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2552
อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถ วิหารประดิษฐาน หลวงพ่อทันใจ “รัตนมุงเมือง” ศา ลาการเปรียญ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ฯลฯ

วัดไทยสามัคคี เป็นวัดที่เก่าแก่ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านไทยสามัคคีซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนำร่อง ไกลจากตัวอำเภอแม่สอดมาทางอำเภอแม่ระมาดเพียง 8 ก.ม. เป็นวัดที่มีความงดงามในด้านประติมากรรมและสถาปัตยกรรมตามแบบล้านนา ตลอดจนถึงวัฒนธรร มขนบธรรมเนียมประเพณี

ธรร มชาติป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตชาวบ้านชนบทและความความมีไมตรีจิตที่ดีของชาวบ้านที่นี่ทำให้ทุกวันนี้ วัดไทยสามัคคีเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั่วไปตลอดจนถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาทำบุญและท่องเที่ยวที่วัดไทยสามัคคีกันอย่างไม่ขาดสาย