เรื่องเล่าตำนาน ศา ลเจ้าพ่อ – เจ้าแม่ (หน้าผา)

ศา ลเจ้าพ่อ – เจ้าแม่ (หน้าผา) เดิมเป็นศา ลไม้เล็กๆ อยู่มาคืนหนึ่งเจ้าแม่ได้มาเข้าฝันสองตาย าย ซึ่งปลูกบ้านอยู่บริเวณนั้นว่า ถ้าอย ากได้มั่งมีศรีสุขเจริญก้าวหน้ามีแต่โชคลาภก็ให้นำตั้งไว้บนศา ล เพื่อให้ผู้คนได้สักการะบูชา เพื่อเป็นศริมงคล

หลังตื่นเช้า สองตาย ายก็ได้รีบมาบริเวณนั้น จึงได้ทำการอัญเชิญขึ้นสู่บนศา ลจากนั้นสองตาย ายก็เริ่มมีฐานะดีขึ้น จนมีความร้ำรวย จนปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาศา ลใหม่ อยู่มาเรื่อยๆ ดั่งเช่นทุกวันนี้ และมีห้องแสดงประติมากรรมเทพสวรรค์ตำนานเซียนให้เข้าชมอีกด้วย ซึ่งตั้งอยู่ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสรววค์

ประวัติศา ลเจ้า

เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๐ สองตาย ายซึ่งปลูกบ้านอยู่ที่บริเวณศา ลเจ้าพ่อจุ๊ยพ่อจุ๊ ได้ฝันเห็นเจ้าแม่มาบอกว่า ท่านอยู่ที่จังหวัดอยุธย า ลอยทวนน้ำมาถึงบริเวณหน้าผาเมืองปากน้ำโพ ถ้าอย ากมั่งมีศรีสุข ก็ให้อัญเชิญขึ้นมาบนศา ล เพื่อให้ผู้คนได้สักการะบูชา

ครั้นตื่นขึ้นมา ทั้งสองก็พากันไปดูที่หน้าผา พบแผ่นไม้จันทน์ดำสลักรูปเจ้าแม่ลอยน้ำอยู่ริมฝั่ง จึงได้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานบนศา ลร่วมกับเจ้าพ่อจุ๊ยพ่อจุ๊ หลังจากนั้นสองตาย ายก็เริ่มมีฐานะดีขึ้น ประกอบกิจการใดๆ ก็มักประสบความสำเร็จรุ่งเรือง ตั้งแต่แผ่นไม้สลักรูปเจ้าแม่ขึ้นมาประดิษฐานในศา ล ก็มีชาวเรือชาวแพ ตลอดจนกลุ่มชาวจีนในตลาด ศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าแม่ พากันมากราบไหว้บูชา

จนถึงปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๙๕ นายฮวงโพว้ แซ่ไน้ หรือที่ชาวตลาดมักเรียกว่า อั่งผี่หลงจู๊ มีศรัทธาจัดสร้าง กิมชิง เป็นรูปไม้แกะสลักลงรักปิดทองทรงเครื่องแต่งกายอย่ างจีน มือขวาถือไม้เท้า แทนแผ่นไม้จันทน์แกะสลักโดยจัดสร้างจากวัดเล่งเน่ยยี่ (วัดมังกรกมลาวาส)

และให้อั่งเต่าชัง เหล่าซือจากโรงเจจี้แซเป็นผู้เบิกเนตร (ไคกวง) และอัญเชิญมาประดิษฐานคู่กับรูปเคารพเดิมที่เก็บจากริมแม่น้ำ ช่วงเวลานั้นเจ้าแม่ได้ไปเข้าฝันเถ้าแก่เช่งหมงว่า ถ้าอย ากร่ำรวยเงินทอง ก็ให้มาสร้างศา ลให้ใหม่

เถ้าแก่เช่งหมงก็รับอาสาสร้างศา ลเจ้า ขอซื้อที่ดินที่ติดกับศา ลเดิมจากนางยวงซึ่งต้องย้ ายตามบุตรไปที่อื่น เถ้าแก่เช่งหมงได้รวบรวมเงินจากชุมชนชาวจีนในตลาดมาสร้างศา ลเจ้า เป็นอาคารปูนศิลปะจีน ติดถนนโกสีย์ ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณปีเศษ

ภายในศาลเจ้าประดิษฐานเจ้าแม่หน้าผา ที่ชาวจีน เรียก “ปึงเถ่าม่า” เป็นเทพประธาน
เบื้องซ้ายประดิษฐานเทพกวนเสี่ยตี้กุง (เจ้าพ่อกวนอู)
เบื้องขวาเป็นที่ประดิษฐานเทพเทียนโหวเชี้ยบ้อ (เจ้าแม่สวรรค์)

และได้อัญเชิญรูปเคารพเจ้าพ่อจุ๊ยพ่อจุ๊ มาประดิษฐานในศา ลด้วย ภายหลังได้เพิ่มเทพไฉ่สิ่งเอี้ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) ประดิษฐานคู่กับเจ้าพ่อจุ๊ยพ่อจุ๊

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีการก่อตั้งมูลนิธิฯ จึงได้มีการย้ ายที่ตั้งศา ลเจ้ามาก่อสร้าง ณ ตำแหน่งปัจจุบัน โดยมีอาจารย์สง่า กุลกอบเกียรติ เป็นผู้เลือกจุดสถานที่ตั้ง และให้คำแนะนำแบบก่อสร้างศา ลเจ้า