อย่าใช้ชีวิตให้ถูกใจใคร ให้ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการ

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนหรือใครจะพูดอย่างไร สิ่งที่สำคัญคือตัวของเราเองจะเลือกใช้ชีวิตอย่างไร

เรีย นรู้ในสิ่งที่เป็นประ โยชน์

ปฏิเ ส ธสิ่งที่ใช้งานไม่ได้ และเติ มเต็ มในสิ่งที่เราเป็น

ให้คิ ดเท่าที่จำเป็น ไม่จำเป็นก็อย่ าคิด

ปั ญห าคือ เรามักไม่รู้ว่าอะไรไม่จำเป็นต่ อการคิด

ใช้ชีวิ ตให้เป็นของตัวเอง อย่ าพย าย าม ใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น

เป็นอี กหนึ่ง บทความที่ให้ข้ อ คิ ด ได้ดีมาก

การใช้ชีวิตให้เป็นของตัวเอง อย่ าพย าย าม ใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น

หากว่าของที่มีค่า ห ากอยู่กับคนที่ไม่รู้ค่า ของสิ่งนั้นก็อาจดูไร้คุณค่า ลูกน้องบางคนมีคุณค่า แต่เจ้านายไม่เห็นค่า

ลูกน้องคนนั้นก็ดูไร้คุณค่า ภ ร ร ย า บางคนมีคุณค่า แต่สามีไม่เห็นค่า ภ ร ร ย า คนนั้นก็ดูไร้คุณค่า

หากเราเป็นคนที่มีคุณค่า แต่คนอื่นไม่เห็นค่าก็อย่ าเสี ยใ จ ขอให้ตระหนักรู้ว่าไม่ว่าจะมีใครเห็นค่าในตัวเราหรือไม่

แต่เรายังคงมีคุณค่าเท่าเดิม จงภูมิใ จในคุณค่าของตัวเองและทำดีต่อไปเสมอ ค น ร้ อ ย ค น มองเราไม่เหมือนกันหรอก

อ ย่ า พ ย า ย า ม ใช้ชีวิตให้ถูกใ จคนอื่น จนลืมว่า เราควรที่จะมองตัวเองยังไง ไม่มีใครจะมีเวลามองดูเราได้นานหรอก

สิ่งที่เขาแสดงออกเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น สิ่งสำคัญคือ เราไม่ควรเอาความสุขของตัวเอง ไปฝ ากไว้กับสายต าของคนอื่น

ไม่มีใครที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต มีแต่เราเท่านั้นที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต อย่ ายึดติดกับส ายต าของคน

อย่ าสับสนกับคำพูดของใคร ชีวิตนี้เป็นของเรา สุขและ ทุ ก ข์ เราควรกำหนดเอง

อ ย่ า พ ย า ย า ม ไปวิ่ง ต า ม ใคร จนคุณดูไร้ค่า เราไม่ได้ มีค่ า เพรา ะใครมารัก แต่เรามีค่ ายิ่งนัก

ถ้าเรา รักตัวเอง อย่ าฝื นอะไ รก็ต ามที่จะต้องเกิดขึ้น อย่ าพย าย าม เพื่อคนที่ไม่เคยพย าย ามเพื่อคุณ อย่ าไปหาคนที่เห็นค่ าคุณ เวลาที่เขาต้องการ

อย่ าเ สี ยสละ ความสุขของคุณ เพื่อทำให้ทุกคน มีความสุข เริ่มใช้ชีวิตของคุณ และทำให้ตัวเอง

มีความสุข ตั ด คนบางคนออกไปจากชีวิต แล้วคุณจะมีเวลามากขึ้น ที่จะทำ เพื่อตัวเอง

เป็นตัวของตัวเอง รักตั วเอง ให้มาก อย่าเก็บเอาค นอื่นมาใส่ไว้ในใจ เพราะสุดท้ ายแล้วก็ไม่มีใครรักเรา ห่วงใยเรา เท่าตัวเราห รอก สู้นะ

ถึงแม้วันนี้อาจจะต้องพบเจออุปสรรคต่างๆเข้ามามากมาย แต่ขอให้เชื่อเถอะว่าซักวันจะเป็นวันของเรา

ที่มา jits o ok9 99