ทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่าง วิธีแก้ให้ได้ผลดี เร็วขึ้น

เป็นความเชื่อที่มีกันมาตั้งแต่สมัยโบราณในเรื่องของเวรกรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาเชื่อว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ผู้ใดทำกรรมดีย่อมได้ดี ส่วนผู้ใดทำกรรมชั่วกรรมนั้นย่อมคืนสนอง

วิบากก ร ร มของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันไป บางคนป่ ว ยโดยไม่ทราบสาเหตุ บางคนตกงานบ่อย บางคนลำบากมาก หากิน

ไม่คล่อง บางคนลูกเกเร วิบากก ร ร มนี้ตามมาหลายภพหลายชาติซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิตมาแตกต่างกัน แต่อย่าเพิ่งสิ้นหวัง หนทางในการ บ ร ร เทาวิบ ากก ร ร มนั้นมี ซึ่งอาจทำได้หลายวิ ธี ดั ง นี้

เวลาที่เราทำบุญหรือทำความ ตี ทุกครั้ง น อ กจากบุญที่เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนา เช่นการใส่บาตรการถือศีลฯลฯ แล้ว การพูดคุย ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ การสนทนาธรรม การให้ธรรมทาน การร่วม บริจาคหนังสือธรรมะ การชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับ ผู้สิ้นหวัง การทำความสะอาดห้องพระ การถวายน้ำเปล่าเพียง

1 แก้ว บนทิ้งพระพุทธฯ การร่วมอนุโมทนากับการทำความตีของ ผู้อื่น โดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญกุศล การกวาดใบไม้ ทำสวน ทำความสะอาดห้องน้ำ หรือของส่วนรวม การดูแลคนแก่ เ ด็ ก การที่เรามีจิตใจดีหรือตั้งใจดี ฯลฯ ทั้งหมดทั้งมวลนีล้วนเป็นกุศล และเป็นบุญทั้งสิ้น ให้ ตั้งนะโม 3 จบ

ข้าพเจ้า (บอกชื่อตัว) … นามสกุ…. กิดวันที่… วันนี้ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่สากลโลก รวมถึงองค์เทพ อคพรหมที่ปกปักรั กษ ากายสังชารริญญาณลูกอยู่ วันนี้ลูกตั้งจิด วาท…บุญที่ทำ เช่น ใส่บาตร ถือศีล สวดมนต์ ให้ทาน ฯล ) ลูกขอถวายบุญกุศลนี้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก พระองศ์

สิ่งสำคัญต้องหมั่นทำบุญเพื่อสร้างกุศลเพื่อช่วยหนุนนำให้ชีวิตดีขึ้นและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเพือให้กรรมนั้นเบาบางลงไป