จงจำให้ดีในชีวิตเราจะมีมาร 8 ตัวนี้ “มารไม่มี บารมีไม่เกิด”

เป็นความเชื่อกันว่าตั้งแต่สมัยโบราณก่อนที่คนจะบวชนั้นจะมีมารมาผจญ เนื่องจากเรากำลังจะสร้างบุญครั้งใหญ่จึงเป็นผู้มีราศี หลายคนคงได้ยินคำที่ว่า “มารไม่มีบารมีไม่เกิด” ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ท่านก็มี “มาร” มาผจญ ภายใต้ร่มโพธิพฤกษ์ที่เงียบสงัด พระสิทธัตถะมหาบุรุษประทับนั่งขัดสมาธิอยู่ลำพัง

โดยทรงประคองจิตให้นิ่งเป็นสมาธิแน่วแน่ในอารมณ์เดียว พร้อมทั้งกำหนดดูลมหายใจเข้า-อ อ กอย่างช้าๆ สั้น-ย าว และละเอี ยดลึกจนซ่านไปทั่วพระสรรพางค์กาย พระทัยก็ตั้งมั่นดิ่งลงสู่ความสงบอันล้ำลึก

ท่านค รูบาเจ้าศรีวิชัย หรือค รูบาศีลธรรม เป็นค รูบาที่ได้รับการนับถือมากที่สุดในแผ่นดินล้านนาและแผ่นดินไทย ท่านเกิดในหมู่บ้านย ากจนที่บ้านปาง จ.ลำพูน นับตั้งแต่ท่านเข้าสู่ร่มกาสาวพัส ตร์ ท่านก็มุ่งหน้าศึกษาธรรมและยังประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตของท่าน

โดยเฉพาะการสร้างและบูรณะวัดวาอารามทั่วแผ่นดินล้านนา ด้วยหวังจะให้เป็นที่ขัดเกลาจิตใจ และเป็นศูนย์รวมในการทำความดีของศรัทธาประชาชนทั่วไป คนทั้งประเทศต่างถิ่น มักจะรู้จักท่านในผลงานสร้างถนนขึ้นด อยสุเทพ ที่เป็นผลงานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งจากหล า ยร้อยผลงาน

ตลอดชีวิตของท่านต้องพบ ม า ร มาขัดขวางการสร้างบุญบารมีตลอดเวลา ต้องถูกใส่ป้ายสีจนต้องอธิกรณ์มีการสอบสวนหล า ยครั้ง กักขังท่านเป็นระยะๆ มารทำกับท่าน มากมายสารพัด

เพียรพย าย ามจะ “สึก” ท่านให้ได้ด้วยอุบ า ยต่างๆ ในท่ามการมรสุมร้ า ยเหล่านี้ ครูบาเจ้าท่านนิ่งสงบ มีเมตต า มีอุเบกขาเป็นที่ตั้ง

ท่านเพียงบอ กว่า “มารไม่มี บารมีไม่เกิด” ในชีวิตคนเรานั้น ม า ร มาในรูปแบบต่างๆ เพื่อทดสอบว่า เราเป็นผู้มีบุญบารมีระดับใด

1. ม า ร มาในรูปแบบคู่ชีวิต เจ้าก ร ร มนายเวรมีแต่เรื่องปวดหัว เรื่องร้อนในใจ เข้ามาเพื่อให้เรารู้สึกตัว รู้จักที่จะฝึกจิตให้อดทน รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่กระทำบาปก ร ร มตอบสนอง รู้ดีรู้ชั่ ว ไม่สร้างเวรก ร ร มใหม่ผูกพันกันหนักขึ้นไปอีก

2.ม า ร มาช่วยเสริมสร้างบุญบารมีหากเราคิดเป็น มีธรรมในใจจริง

3. ม า ร เข้ามาในชีวิต เพื่อให้เรารู้ว่า กฏแห่งก ร ร มมีจริง ผลแห่งก ร ร มมีจริง

4. ม า ร มาในรูปแบบเพื่อนรอบตัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ที่ทำงาน เพื่อนบ้าน เพื่อนเก่า เพื่อนใหม่ เข้ามาทดสอบจริยธรรม คุณธรรมของเราว่าเราอยู่ในระดับ เข้ามาเพื่อให้เราได้เห็นทางสว่างขึ้น พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เข้าใจโลกและธรรมมากขึ้น


5. ม า ร มาในรูปแบบเงินทั้งการอัตคัดขัดสน เพื่อให้เราจักความจริงแท้ของธรรมชาติ ได้รู้จักตน รู้จักพอประมาณ รู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียง ไม่ประมาท เกิดปัญญาในการมีชีวิตโดยไม่เอาเงินเป็นที่ตั้งก็มีความสุขได้

6. ม า ร มาในรูปแบบเงิน มากมายที่ยั่วยวนให้เราหลงใหล มาทดสอบกิเลสว่า ทดสอบคุณธรรมว่าเราดีจริงหรือไม่

7. ม า ร มาในรูปแบบปัญหาในเ นื้ องานที่เราทำ ทำให้เรา “ตื่น” ที่ต้องแสวงหาปัญญาในทางแก้ไข ทำให้เรารู้ว่า “ปัญญา” ของเราอยู่ในระดับไหน ต้องเสริมเพิ่มเติมอย่างไร

8. ม า รมาในรูปแบบการขัดขวางการสร้างบุญ ทำให้เรารู้คุณค่าของ ”บุญ” ที่แท้จริง มาเสริมให้เรามีจิตใจ มีศรัทธา ไม่ยอท้อนการสร้างบุญบารมีมากขึ้นขอให้พิจารณา มา ร ในความเป็นจริง ในแง่มุมที่เกิดผล

สิ่งสำคัญขอให้ท่านมีจิตใจที่เข็มแข็งต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ ขอบารมีท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงบังเกิดแก่ตัวท่านและครอบครัว สาธุ