“บุญชื่อว่า เป็นมิตรอันใกล้ชิด” หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

วันนี้ เรื่องเล่ส มีคำสอนดีๆ จากหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ มาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องของบุญ หลายคนมีเพื่อน มีญาติพี่น้องมากมายแต่ครั้งเมื่อถึงคราวที่ตนเดือดร้อนกลับไม่มีใครยื่นมาเข้ามาช่วยเหลือเราเลย แต่กลับกันเมื่อใดที่เราเป็นทุกข์เดือนร้อนผลของบุญที่เราเคยทำมาจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของเราดีขึ้น ช่วยขจัดอุปสรรคต่างๆออกไปจากชีวิตนี่แหละคือ ผลของบุญที่ขึ้ชื่อว่าเป็นมิตรอันชิดใกล้ ไปติดตามคพสอนดีๆของหลวงปู่เหรียญกันเลย

“อันบุญนี้จึงชื่อว่าเป็นมิตรเป็นสหายอันสนิทสนมใกล้ชิดจริง ๆ เลย” ใกล้ชิดกว่ามิตร กว่าญาติ กว่าสหายภายนอกเป็นไหน ๆ เพราะว่ามิตรสหายภายนอกนั้นน่ะไม่ใช่ว่าจะได้คบกันอยู่ตลอดเวลา นาน ๆ จึงได้พบกันครั้งหนึ่ง นาน ๆ จึงได้ช่วยเหลือกันครั้งหนึ่ง

บุญกุศลที่บุคคลกระทำให้เกิดให้มีในจิตใจของตัวเองชาติก่อนแล้ว พอเกิดมาชาตินี้ “บุญกุศลนั้นก็มาเตือนจิตให้ถึงนึกตัวเองได้” เช่นว่า แต่ชาติก่อนบุคคลได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า “คนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ผู้ใดทำกรรมอันใดก็ย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้น”

จำแล้วเอาไปคิดไปกรอง “จนละความชั่วได้ทำความดีให้เกิดมีในตน” เมื่อตายจากชาตินั้นแล้วหากว่าได้โอกาสมาเป็นคนอีก “นี้แหละบุญกุศลอันนั้นนะเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาตักเตือนจิตใจ” ให้ระลึกถึงความแก่ ความเจ็บ ความตายได้ ระลึกถึงความพลัดพรากจากกันได้

“ระลึกถึงบุญและบาป” ผู้ใดทำบุญย่อมอำนวยผลให้เป็นสุขจริง ผู้ใดทำบาปย่อมอำนวยผลให้เป็นทุกข์จริง “บุญเก่านั้นมาเตือนใจให้เกิดความเชื่ออย่างนี้” เรื่องมันน่ะ .. ”

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งขคำสอนดีๆ ของหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เกี่ยวกับเรื่องบุญให้เราต้องหมั่นทำความดี คิดดี ทำความดี รักษาศีลอยู่เสมอรรับรองว่าชีวิตดีขึ้นทันตาเห็น หมั่นทำบุญทำทานเพื่อสร้างผลบุญไว้ใช้เตือนจิตใจตัวเองได้ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน บางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

“วิธีเจริญสมถวิปัสสนา”
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ