สวดแล้วสรรพโรค สรรพโศก สรรพอุบาทว์ และความทุกข์กายทุกข์ใจ ความคับแค้ นใจทั้งปวงจะสูญหายไป

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำพระคาถาสุดศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังมาฝากกันเหมาะสำหรับใครที่มีแต่ปัญหา มีแต่โรครุมเร้าเข้ามาในชีวิต มีแต่สิ่งไม่ดี มีแต่ความอุบาทว์ และความทุกข์กายทุกข์ใจตลอดมาก ให้ลองสวดภาวนาคาถามงคลจักรวาฬดูรับรองว่าช่วยเสริมชะตาชีวิตพลิกผันจากร้านให้กลายเป็นดี สวดแล้วสรรพโรค สรรพโศก สรรพอุบาทว์ และความทุกข์กายทุกข์ใจ ความคับแค้ นใจทั้งปวงจะสูญหายไปไปติดตามกันเลยว่าต้องสวดภาวนาอย่างไรบ้าง

ตำนาน บทสวดมงคลจักรวาฬใหญ่ มนต์บทที่ชื่อ “ มงคลจักรวาฬ ” โดยมีการเพิ่มคำว่า ใหญ่ต่อท้ายอีกคำหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพราะมีมนต์บทหนึ่งเรียกว่า “มงคลจักรวาฬน้อย” เกิดตามขึ้นมามงคลจักรวาฬ เดิมจึงได้รับยกขึ้นเป็น มงคลจักรวาฬใหญ่ แต่ มงคลจักรวาฬน้อย นิยมใช้เป็นคาถาสวดอนุโมทนาอวยพรในตอนเช้า ต่อจากบทกรวดน้ำ ( ยถา สัพพี ) ในเวลาพระฉันเช้าเสร็จแล้ว ไม่นิยมให้สวดเวลาเย็น เหมือนมงคลจักรวาฬใหญ่ คำว่า “ มงคลจักรวาฬ” ซึ่งเป็นนามของมนต์บทนี้นั้น เดิมเป็นชื่อของจักรวาฬ คือส่วนหนึ่งของพื้นโลกที่เราอยู่อาศัยนี้ ด้วยจักรวาฬนั้นมีมากจักรวาฬด้วยกัน จักรวาฬหนึ่งๆก็มีชื่ออยู่อย่างหนึ่ง แต่สำหรับจักรวาฬนี้ เรียกว่า “มงคลจักรวาฬ” ด้วยเป็นจักรวาฬที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบังเกิดขึ้น

ความจริง เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบังเกิดขึ้นและประทับอยู่แสดงธรรมสั่งสอนเหล่าสัตว์ ตลอดเสด็จป รินิ พพ าน อยู่ในจักรวาฬนี้ ดังนั้น จักรวาฬนี้จึงเรียกว่า “ มงคลจักวาฬ” จึงเป็นหลักยืนยันได้ว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปมากแล้วก็ดี หรือที่จะมาตรัสรู้ในกาลต่อไปอีกก็ดี พระพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์ๆจะต้องมาบังเกิดเฉพาะในจักรวาฬแห่งนี้เพียงจักรวาฬเดียว นักปราชญ์จึงขนานนามว่า “ มงคลจักรวาฬ” คือเป็นจักรวาฬที่รวมอยู่แห่งสรรพมงคลอันสูงสุด ทั้งสิ้น การสวดมนต์บทนี้เป็นการอัญเชิญบรรดาคุณสมบัติของพระพุทธเจ้า ที่เป็นมงคล ทั้งพระกาย พระจิต และพระธรรมสิ้นเชิง มาประดิษฐานลงไว้ในจักรวาฬนี้ ดังนั้นมนต์บทนี้จึงได้นามว่า “มงคลจักรวาฬ”

บทสวด : สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะระมิตะปุญญาธิการัสสะ สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ทวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ อะสีตตะยานุพยัญชะนานุภาเวนะ อัฏฐุตตะระสะตะมังคลานุภาเวนะ ฉัพพันณะรังสิยานุภาเวนะ เกตุมาลานุภาเวนะ ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาเวนะ สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะ อิทธานุภาเวนะ พะลานุภาเวนะ เญยยะธัมมานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะนะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ อัฏฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ สัพพัญญุตตะญาณานุภาเวนะ เมตตากะรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะ สัพพะปะริตตานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา วินัสสันตุ สัพพะอันตะรายาปิวินัสสันตุ สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ ทีฆายุตา ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทา อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหาสะมุททา อารักขะกา เทวะตา สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุ

คำแปล : ด้วยอานุภาพแห่งพระมหาบุรุษลักษณ ๓๒ ประการ แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นอรหันต์ ผู้ตรัสรู้เองแล้ว ผู้มีบุญญาธิการ อันหาประมาณมิได้ด้วยพระฤทธิ์อันใหญ่ แลพระคุณอันใหญ่ อันสำเร็จได้ด้วยพระสิริ ปัญญาเครื่องตั้งมั่น พระปัญญาเครื่องรู้ พระเดชและพระชัย ที่สามารถห้ามเสียซึ่งสรรพอั นตรา ยทั้งหลาย ด้วยอานุภาพแห่งอนุพยัญชนะ ๘๐ ด้วยอานุภาพแห่งมงคลทั้ง ๑๐๘ ประการด้วยอานุภาพแห่งพระรัศมี มีฉัพพรรณรังสี ๖ ประการด้วยอานุภาพแห่งพระเกตุมาลา ด้วยอานุภาพแห่งบารมี ๑๐ ประการ
ด้วยอานุภาพแห่งอุปบารมี ๑๐ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งปรมัตถบารมี ๑๐ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธรัตนะ

ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมรัตนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆรัตนะ ด้วยอานุภาพแห่งเดช ด้วยอานุภาพแห่งพระกำลัง ด้วยอานุภาพแห่งเญยธรรม ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ ๘ หมื่น ๔ พัน ด้วยอานุภาพแห่งโลกุตตรธรรม ๙ ประการด้วยอานุภาพแห่งพระอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งสมาบัติ ๘ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งพระอภิญญา ๖ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณในอริยสัจ ๔ ด้วยอานุภาพแห่งพระทศพลญาณ ด้วยอานุภาพแห่งพระสัพพัญญุตญาณ ด้วยอานุภาพแห่งพระเมตตา กรุณา อุเบกขา

ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตรทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งส รณ ะ คือพระรัตนตรัย ขอสรรพโรค สรรพโศก สรรพอุบาทว์ และความทุกข์กายทุกข์ใจ ความคับแค้ นใจทั้งปวงของท่านจงสูญหายไป แม้อั นตร ายทั้งปวงสูญหายไป ขอความปรารถนาของท่าน จงสำเร็จโดยพลัน ขอความอายุยืน จงมีแก่ท่าน ขอท่านจงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความเป็นอยู่ตลอด ๑๐๐ ปีในกาลทั้งปวง ขอเหล่าเทพยดาทั้งหลายที่สถิตอยู่ในอากาศ อยู่ในภูเขา อยู่ในป่า อยู่บนภาคพื้นดิน อยู่ในแม่น้ำมหาสมุทร จงตามรักษาท่านทั้งหลายทุกเมื่อเทอญ

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทสวดที่จะช่วยเสริมสิริมงคล เสริมดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้นในทุกๆด้าน เพียงแค่สวดภาวนาเป็นประจำ หากใครเลื่อมใสศรัทธาก็ลองสวดภาวนากันได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องหมั่นทำความดี คิดดี ทำดีและขยันทำมาหากิน รับรองว่าชีวิตดีขึ้นทันตาเห็น โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน บางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล