“ปฎิบัติเพื่อละ ไม่ใช่เพื่อเอา” หลวงปู่ชา สุภัทโท

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำข้อคิดเตือนสติดีๆ จากหลวงปู่ชา สุภัทโท เกี่ยวกับปฎิบัติเพื่อละ ไม่ใช่เพื่อเอามาฝากกัน การฝึกปฏิบัติตามวัฒนธรรมชาวพุทธ คือ ฝึกเพื่อละจากความชั่ว แล้วตั้งอยู่ในคุณธรรมความดีทำจิตของตนให้ผ่องใสอยู่เสมอและในท่ามกลางที่เศรษฐกิจและสังคมที่มีแต่ความตึงเครียด ธรรมะถือว่าเป็นที่พักใจได้…การสละทรัพย์สิ่งของสมบัติของตนที่มีอยู่ให้แก่ผู้อื่นโดยมุ่งหวังจะจุนเจือให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และความสุขด้วยความเมตตาจิตของตนโดยมีเจตนาในการสร้างทานต้องบริสุทธิ์ถึงจะได้บุญ ไปติดตามข้อคิดเตือนใจดีๆ กันเลย

” .. การปฏิบัติทุกอย่างของพุทธศาสนา “ไม่ว่าการทำทาน รักษาศีล ภาวนา” พระพุทธองค์ทรงสอนให้ “ทำเพื่อละกิเลส” มิใช่เพื่อเอา “หวังได้นั่นได้นี่” อันทำให้ยิ่งเพิ่มโลภะ โทสะ โมหะ หาใช่พุทธศาสนาไม่

“ทุกวันนี้ไหว้เพื่อเอา เพื่อขอ” ทำบุญเพื่อเอาสวรรค์ นิพพาน หวังผลทั้งชาตินี้ชาติหน้า ซึ่งกลายเป็นพอกกิเลสยาวนาน .. ”

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในข้อคิดเตือนสติดีๆ เกี่ยวกับการทำบุญทำทาน การที่เราจะได้รับบุญนั้นไม่ได้ขึ้นอย฿่กับว่าเราทำบุญมากน้อยแค่ไหน ต่อให้ทำบุญมากแต่เจตนาไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ได้บุญอยู่ดี แต่ถึงมีปัจจัยน้อย ทำบุญน้อยแต่เรามีความตั้งใจจริงและมีเจตนาที่บริสุทธิ์รับรองว่าได้รับบุญอย่างเต็มเปี่ยม

“พระธรรมเทศนา”
หลวงปู่ชา สุภัทโท