บทสวดมนต์ คาถาธรณีสารน้อย แก้สิ่งอุบา ทว์ ปัดเป่าเสนี ยดจั ญไ ร ประพรมของขายดี สวดแล้วดีนักแล

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำพระคาถาสุดศักดิ์สิทธิ์เข้มขลัง เหมาะสำหรับใครที่กำลังดวงตก พบเจอแต่คนไม่ดี สิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตเรียกได้ว่าทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จดั่งใจหวังเสียที ต้องลองสวดพระคาถาธรณีสารน้อยนี้ดู รับรองได้ว่าแก้สิ่งอุบา ทว์ ปัดเป่าเสนี ยดจั ญไร สวดแล้วดีนักแล ไปติดตามกันเลยว่าต้องสวดภาวนาอย่างไรบ้าง

พระคาถาธรณีสาร ใช้สวด ใช้เสก ทำน้ำมนต์ประพรมขับไล่สิ่งที่เข้าใจว่าเป็นตัวเสนีย ดจั ญไ รเป็นตัวเคราะห์ร้าย เป็นตัวอับโชค เป็นอุปสรรคในการทำมาหากิน ทำให้ไม่มีโชคลาภให้ออกไปจากบ้าน จากร่างกาย ให้กลับมีหรือประสบพบแต่สิ่งที่เป็นศิริมงคลต่อชีวิต เป็นคำเชื่อถือบอกเล่าของโบราณจารย์ ได้นำพระคาถาธรณีสารนี้ ไปใช้สวดทำน้ำพระพุทธมนต์ ประพรมของขายดี ประพรมคนที่โดนของทางไส ยศาสตร์ให้หายเป็นปกติ ประพรมคนที่ดวงชะตาตก ที่ยังไม่ถึงฆ าตให้หายจากโรคภั ยไข้เจ็บ หากมีเคราะห์ร้ายบางอย่างเข้ามาแทรกแซง จากหนักก็กลายเป็นเบา

จากร้ายก็จะกลายเป็นดี ดวงชะตาดีเด่น อยู่แล้ว ก็จะดีเด่นตลอดไป รวมไปถึงพระคาถา พระพุทธมนต์ที่ได้นำมาพิมพ์ต่อจากพระคาถาธรณีสาร ให้ท่านได้สวดก่อนนอน ตื่นนอน (เช้า-เย็น)ครั้งละ ๑จบ เป็นประจำทุกวันก็จะทำให้ท่านแคล้วคลาด ปราศจากภั ยวิบัติต่างๆ อันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านและครอบครัว ดลบันดาลให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปในชาตินี้บทสวดพระคาถาธรณีสารน้อย สวดแล้วดีนักแลหากใครกำลังรู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่ขึ้น ชีวิตพบเจอแต่กับเรื่องร้า ย เรื่องที่ไม่ดี หรือหากคุณเข้าไปทำหรือมีส่วนร่วมกับสิ่งที่ไม่ดีมา ลองสวดมนต์บทนี้ดู

อังการะพินทุ อินาถัง อุปปันนัง สหะพรหมมะอธิคะโต ปัญจะปะทุมัง ทิสวานัง นะโม พุทธายะ วันทานัง นะโม นะมะสิโรเม พุทธะ เทวัญจะ นะละเต พรหมมะ เทวะตา หะทะยัง นะรา ยะกัญเจวะ ปาเท วิสสะณุกัญเจวะ สัพพะกัมมา ประสิทธิ (เม-เต) สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆ านุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุ (เม-เต) สวดต่อด้วยพระคาถาสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอายุตนเอง อีก ๑ จบ ดังนี้ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะสัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินังอะกันตัง
พุทธา ธัมมา สังฆ า นุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

สวดพระคาถาขอพรจากพระรัตนตรัย อีก ๑ จบ ดังนี้ นัตถิเมสะระณังอัญญัง พุทโธ เม ธัมโม เม สังโฆ เม สะระณังวะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง /สักกัตตะวา พุทธะรัตตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง โอสะถังอุตตะมังวะรัง พุทธะเตเชนะ ธัมมะเต เชนะ สังฆะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุปัททะวา สัพเพทุกขา สัพเพภะยา สัพเพโรคา วูปปะสะเมนตุเมฯว่าคำแผ่เมตตา/ สัพเพสัตตา อะเวราโหนตุ สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้จองกรรมจองเวร เข่นฆ่ า เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยฯว่าคำอุทิศส่วนกุศล(ต่อ) ดังนี้

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ให้ทาน รักษาศีล สวดมนต์ เจริญเมตตา กรุณา ภาวนามาแล้วทั้งในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ วันนี้ขณะนี้ จงแผ่ไพศาล ให้ถึงพระบิดา-มารดา ปู่-ย่า ตา-ยาย พระราชามหากษัตริย์ ครูบาอาจารย์ ลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน อันคนดีและไม่ดี ให้กลับทำดี ที่มีอบู่ไกลใกล้ ขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงได้ในกุศล ผลนี้เทอญ

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในคาถาเสริมชะตาชีวิตให้ดียิ่งขึ้น เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี หากใครเลื่อมใสศรัทธาก็ลองสวดภาวนากันได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องหมั่นทำความดี คิดดี ทำดีและขยันทำมาหากิน รับรองว่าชีวิตดีขึ้นทันตาเห็น โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน บางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล