“จิตนี้ เหมือนใบไม้” หลวงปู่ชา สุภัทโท

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำข้อคิดเตือนสติดีๆ จากหลวงปู่ชา สุภัทโท เกี่ยวกับจิตนี้ เหมือนใบไม้มาฝากกัน จิต คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ หรือธรรมชาติที่ทำหน้าที่ เห็น ได้ยิน รู้กลิ่น รู้รส รู้สึกต่อการสัมผัสถูกต้องทางกา ยและรู้สึกนึกคิดทางใจ ดังนั้นเมื่อเวลาเราปล่อยจิตไหลไปตามอารมณ์แล้วนั้นมันจะมีอำนาจเป็นตัวคว บคุ มการกระทำ การพูด การคิด การสั่งสมกรรมดี กรรมชั่วต่างๆ ไปติดตามกันข้อคิดเตือนสติดีๆ จากหลวงปู่ชากันเลย

“ปกติของจิตเรานี้ก็เหมือนกัน เป็นจิตที่ใสสะอาด” เป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่ นวา ย “ที่จะวุ่ นวา ยนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์ มันหล งอารมณ์” พูดให้เห็นชัด อย่างขณะนี้เรานั่งอยู่ในป่ามีความสงบ เหมือนกันกับใบไม้ “ใบไม้นั้น ถ้าไม่มีลมพัดมันก็นิ่ง สงบระงับอยู่ ถ้ามีลมมาพัด ใบมันก็ก วัดแก ว่งไปตามลม จิตใจนี้ก็เหมือนกัน ถ้าอารมณ์มาถูก มันก็กวั ดแก ว่งไปตามอารมณ์”

“ยิ่งมันไม่รู้เรื่องธรรมะแล้ว ก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไป” อารมณ์สุขก็ปล่อยตามไป อารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยตามไป วุ่ นว ายไปเรื่อย ๆ “จนชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประส าท เพราะไม่รู้เรื่อง ปล่อยไปตามอารมณ์ ไม่รู้จักตามรักษาจิตของเจ้าของ” จิตของเรานี้เมื่อไม่มีใครตามรักษา “มันก็เหมือนคนคนหนึ่งที่ปราศจากพ่อแม่ที่จะดูแล เป็นคนอนาถา” คนอนาถานั้นเป็นคนที่ขาดที่พึ่ง คนที่ขา ดที่พึ่งก็เป็นทุกข์ “จิตนี้ก็เหมือนกัน ถ้าหากขา ดการอบรมบ่ มนิสัย ทำความเห็นให้ถูกต้องแล้วจิตนี้ก็ลำบากมาก”

ขณะนี้เรานั่งอยู่ในป่าที่สงบ ที่นี่ไม่มีลม ใบไม้จึงนิ่งเมื่อใดที่มีลมพัด ใบไม้จึงไหวปลิวจิตก็ทำนองเดียวกับใบไม้เมื่อสัมผัสกับอารมณ์มันก็สะเทือนไปตามธรรมชาติของจิตเรายิ่งรู้ธรรมะน้อยเพียงไร ใจก็จะรับความส ะเทื อนได้มากเพียงนั้นรู้สึกเป็นสุข ก็ตายด้วยความสุข รู้สึกเป็นทุกข์ก็ตายด้วยความทุกข์อีก มันจะไหลไปเรื่อย ๆ

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดเตือนสติดี ให้ทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่าจิตนั้นเป็นเหมือนใบไม้ที่ย่อมปลิวไปตามแรงลม ถ้าหากไม่รู้จักฝึกคว บคุ มให้ดีแล้วนั้นย่อมมีแต่ผลเสียเกิดขึ้นแน่นอน จงอย่าปล่อยให้จิตไหลไปตามอารมณ์เพราะถ้ายิ่งปล่อยไปจะยิ่งเอากลับคืนมาไม่ได้และสุดท้ายก็ถูกครอบงำโดยสิ่งไม่ดี ถ้าจิดดีก็ย่อมทำดี แต่ถ้าจิตมันคิดไม่ดีแล้วนั้นก็จะทำแต่ความชั่วนั่นเอง

หลวงปู่ชา สุภัทโท
วัดป่านานาชาติ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๒๐