มีสติเป็นสมาธิแล้ว เอาธรรมเข้าแก้ความโลภ

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำข้อคิดเตือนสติดีๆ เกี่ยวกับการระงั บความโลภมาฝากกัน ความโลภนั้นเป้นหนึ่งใน 3 กิเลสที่คอยกั ดกินจิตใจของเราให้ไปในทางไม่ดี ซึ่งถ้าให้เปรียบเปรยความโลภก็คงเหมือนกับรูปดอกบัวแสดงถึงความโลกที่เกาะกินใจเรา โดยช่อดอกบัวเปรียบเหมือนความโลภ ส่วนแกนหรือฟักบัวคือตัวเราที่ล้อมรอบไปด้วยความโลภ หรือ กิเลสที่คอยยั่ วย ุให้เราหล งผิด ไปร่วมกันหาวิธีระงั บความโลภกันเลยว่าต้องทำอย่างไร

อันดับแรก ระงั บความโลภด้วยการ เฉย หรือ วางเฉย ไม่แสดงอาการของความโลภออกมา เฉยไว้ อันดับแรกคือ ให้เราเฉยและมองดูอารมณ์คือความโลภที่มันร้อ นอยู่ภายในกายใจ ให้เราจั บอารมณ์ หรือ ความรู้สึกถึงความโลภ มีลักษณะเป็นอย่างไร มันแน่น หรือ เป็นอย่างไร ให้พิจารณาดู พยายามรู้อารมณ์คือความโลภ จั บให้ได้ มีสติรู้บ้าง ไม่มีสติบ้าง อารมณ์คือความโลภ ก็จะบรรเทาเบาบางลง เหมือนเรากำลังจ้องมองอะไรสักอย่าง เมื่อจ้องมากๆ อารมณ์ความโลภ หรือ ความโลภ มันจะอาย หรือหนี หรือไม่ก็หยุดอาก ารนั้นได้ทันท่วงที เมื่ออารมณ์ คือความโลภหายแล้ว หรือ เมื่อถึงความเย็นของจิตแล้ว ให้เรานำอารมณ์ความโลภ มาใค ร่ครว ญ พิจารณาดู เมื่อมีสติเป็นสมาธิแล้ว เอาธรรมเข้าแก้ความโลภ

ความทุกข์ที่เกิดจาก ความโลภ หรือความอยากได้ เป็นเพราะอะไร อยากได้ทำไม ได้มาแล้วก็เสื่อมไปวันยังค่ำไม่เสื่อมวันนี้วันหน้าก็เสื่อม เรามีความต้องการมากแค่ใหน สำคัญมากไหม ถ้าไม่ได้จะตายไหม….อนิจจังไม่เที่ยง วันนี้อยากได้ วันหน้าอาจไม่เป็นที่ต้องการ อาจจะเป็นของหมดค่ าหม ดราคา หาประโยชน์อะไรไม่ได้ ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอน อนัตตา ไม่สิ้นสุด ถ้าเราขื นทำเช่นนี้ต่อไปเราจะหาความสุขไม่ได้ เราจะอยากได้ต่อไปไม่สิ้นสุด เห็นของใหม่มาก็ต้องการทั้งที่ของเก่าก็ยังมีอยู่ ยังใช้ได้อยู่ อีกหน่อยถ้าอยากมาก เงินก็จะหมดเร็ว จะทำให้เรากลายเป็นคนจนในอนาคตได้…

ยกดูวาระกรรม กรรมคือ การกระทำ หากมีความโลภมากๆ เราจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว เห็นแก่พว กพ้อ ง และจะทำให้สะสมความโลภไว้ในจิตมาก จะทำให้เราเกิดเป็นคนอยากจนในภ พชาติถัดไป ใช้คำถามตั้งต้นหากยังไม่หายโลภ หรือ อยากได้ เช่น เราอยากได้ทำไม เพื่ออะไร สำคัญไหม ได้มาแล้วเกิดผลก ระท บกับอะไรไหม ถามเพื่อให้ได้คำตอบ ถามให้มากๆ แล้วเราจะกลายเป็นคนที่มีเหตุผลเวลาเราต้องการอะไร เราจะชั่ งใจได้ทันหรือยังยั้งได้ทัน ไม่ใช้ได้มาแล้ว ก็มานั่งพรรณนาว่าไม่น่าซื้อมาเลย หรือ ไม่น่าโลภมากเลย ….เหมือนเข้าภาษิตที่ว่าโลภมากลาภหาย

ความโลภเป็นบ่อเกิดแห่งการเกิดภพ ชาติ และต่อมาก็เกิดในอบ ายภูมิ…หากบางคนเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยังโชคดีกว่าการเกิดในอบ ายภู มิ หรือ เกิดเป็นสัตว์ ถ้าเกิดในอบา ย หรือ เกิดเป็นสัตว์ ก็นานนักหนากว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เรื่องอะไรจะปล่อยให้ความโลภครอ บงำ (ถ้าหากไม่เชื่อว่าเกิดเป็นมนุษย์นานนักหนาให้ไปดู บทความเรื่อง การเกิดเป็นมนุษย์นั้นอยากจริงหรือ

และนี่ก็เป้นอีกหนึ่งในข้อคิดดีๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของท่านได้ ในความคิดและจิตใจของทุกคนนั้นย่อมมีกิเลสเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นหนทางที่ดีที่สุดในการดับกิเลสก็คือ การรู้ถึงสาเหตุของความโลภนั้นว่าเกิดจากอะไรแล้วใช้สติไตร่ตรองเพื่อไประงั บที่ต้นเหตุเสีย เมื่อมีสติจะช่วยให้แย่งแยะทุกอย่างได้รู้ถูก รู้ผิด และรู้จักปล่อยวาง