หลวง พ่อ น าค วัดโพธิ์ศรี

หลวงพ่อน าค เป็นพระพุท ธรูปหิ นส ลักปาง นา คป รกสมั ยลพ บุรี เป็นปู ช นีย วั ตถุที่สำคัญและ ล้ำ ค่า ประจำวัดโพธิ์ศรีหน้าตักกว้างประมาณ 2 ศอก สูงประมาณ 3 ศอ กคื บ เป็นที่สัก ก าร ะบูชาและศรั ท ธาเชื่ อถือ ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ มีผู้ใหญ่กล่าวว่า

เมื่อจะทำงานให ญ่ใดๆ ก็วิ งว อนขอ บ าร มี ห ลว งพ่อคุ้  มค ร อง รั ก ษ าข อให้ดำเนินการไปด้ว ยดี อย่ า ให้มีเห ตุร้ ายใดๆเกิดขึ้น แ ม้ย า มเ จ็ บไ ข้จะมีการวิ งว อนบอกกล่าวให้คุ้มคร องปก ปั กรั ก ษ   า

 

เป็นที่พึ่งทา งใจ และบา งที ถึงกับบ น บ านศ าล ก ล่าว ข อแ ก้บ นโดยม ากก็คือ ข นมหม้ อแ กง
ประวั ติห ลว งพ่ อน าค คุณโสรัจ มีสวรรค์ ผู้ให ญ่ช าวอินทร์บุรีได้เ ล่าต ามที่ เ คยฟังจากปา กผู้ เฒ่ าผู้แ ก่ ว่า กว่ าร้อ ยก ว่าปี มาแล้ว มีชาวบ้าน 4-5 คน ชวนกันออกไปตัดไ ม้ในป่า

ได้พบพระพุ ทธ รูปปางนาคปรก สถิตอยู่ ที่ในวิหา รที่เหลือ แต่ซาก  เมื่อก ลับมา บ้านก็ได้เล่าให้เพื่อนบ้านฟังกันตลอด คนในหมู่ บ้านคิ ดอยาก นิม นต์พระพุ ทธ ปเก่าแก่มาไว้บู ชา จึงได้ชั กชวน กันถา  กถ างพ อที่จะนำล้อเข้า ปได้ซึ่ง ใช้เว ลาห ลายเดือน

 

เพราะในส มัยนั้น บริเวณนี้ยัง เป็นป่ าทึบ ทั่วไ ปทั้งหมด เมื่อกำหนดวันฤก ษ์ดีย า มดีก็ป่าว ร้ องย กข บวน กันไป ถึงวิ ห า รร้ างเป็นเว ลาเพ ลพอดี จึงจัดถว ายภัต ตา ห ารเพลพระภิก ษุส ามเ ณรที่ ไปด้วย

เสร็จแล้วชา วบ้า นก็เลี้ ยงอ าหารกัน เมื่อเลี้ย งอา หารกันเรียบร้อยแล้วก็พร้อมกันอัญเชิญ หลวงพ่ อนาคขึ้ นบ น ล้อ เขาเล่าว่าเวลานั้นเ ป็นเวลาเที่ ยงแด ด กำลังร้อนจัด แต่ขณะ ที่นิ มนต์ห ลวงพ่อขึ้นล้อ ก็มีเม ฆก้อนใ หญ่ มหึมาลอ ยมาบดบังดวง อ าทิตย์

ท้อง ฟ้ ามืด ครึ้มไม่มี แสงแ ดดจน เย็น เป็นที่อัศจรรย์อย่างยิ่ง
เมื่ออั ญเ ชิญห ลวง พ่อ ขึ้น บนล้อแล้ว ก็เที ยมช้ างให้ล ากล้ อและชา วบ้านก็ช่วยกันจับเชื อกลา กด้วย ปรากฏการณ์ม หัศจ ร รย์ยิ่ง

ล้ อมิ ได้เข ยื้อ นแ ม้แต่ น้อย แม้คว าญช้ างจะลงขอบั งคั บช้างให้ลากสักเท่าใด ๆ ก็ไม่สามารถลา กได้ ตามประ สงค์ จน มี ผู้ใหญ่ใ นหมู่คน หนึ่งคิด ไ้ว่า “พวกเราทำผิ ด ไม่ทำคา ร วะ สั กก าระบู ชาเ สียก่อน”

จึงให้ค นไป หาดอ กไม้ ธูปเทียนม าบูช ากรา บไหว้ขอขมาโทษและเซ่ น สร วงเท พ ย ด  าอ ารักษ์ กล่ าว คำ อัญเชิญ หล วงพ่อ เมื่อทำพิ ธีเสร็ จแล้วก็       ช่ วยกันลงมือลาก ล้ อเค ลื่อ นไป ได้อย่า งส ะดว กส บาย มาถึ งวัดโพ ธิ์ศ   รีในตอ นเ ย็นพระ อาทิต ย์จวน จะลับข อบฟ้า

 

ได้อั ญเชิ ญม าประดิษฐานบนแท่นใต้ต้นพิกุลใหญ่หลังอุโบสถ หลังค ามุ งแ ฝก ด้านหลั งไม่มี ฝา และทำการสมโภช 3 วัน 3 คืน

 

หล วงพ่ อนาค ประดิษฐานอยู่บน แท่นใต้ ต้นพิ กุลให ญ่เป็นเ ว ลา หลายสิบปี เมื่อส ร้างวิห ารเสร็  จแล้ว จึงไ ด้อั ญเ ชิญ หลวงพ่อนาคประดิษฐานเ ป็นพระปร ะธ านในวิ หารจนถึงปัจ จุบัน